Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

Artikel 358ter.

Indien twee of meer personen ten gevolge van samenspanning het misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven, worden de schuldigen, zoomede de leiders of aanleggers der samenspanning, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Artikel 358qiiater.

Indien het oogmerk, bij artikel 3586i-s omschreven, wordt bereikt, wordt gevangenisstraf opgelegd,

in het geval van artikel :i586i.s van ten hoogste een jaar; in het geval van artikel 358/tv van ten hoogste vier jaren.

1. Met deze artikelen is het wetboek naai' aanleiding van de werkstakingen van liet spoorwegpersoneel in liet begin van 190.! aangevuld bij de wet van 11 April 1903, Stbl. 101.

De personen op wie zij betrekking hebben zijn ambtenaren (zie aanteekening 9 op art. 28—31) en zij die voortdurend of tijdelijk zijn aangesteld bij het openbaar spoorwegverkeer. Daar het voor zoover het spoorwegpersoneel betreft er om te doen was zooveel mogelijk den geregelden dienst te verzekeren zijn de strafbepalingen met opzet beperkt tot hen die voor het verkeer dienst doen, niet uitzondering dus van werklieden in centrale werkplaatsen en dergelijke; daarentegen zullen zij dan ook toepasselijk zijn op ieder wiens werkzaamheden rechtstreeks met het verkeer in verband staan i).

2. Het spoorwegverkeer is beperkt tot het openbare, d. i. hier het voor allen opengestelde. Naar aanleiding van eene vraag in het voorloopig verslag der Tweede Kamer, wat onder spoorwegverkeer te verstaan is, werd eene beperking gemaakt tot uitzondering van het verkeer over spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid gereden wordt, dat zijn de zoogenaamde lokaalspoorwegen, a fortiori stoom- en paarden -tramwegen 2).

1) Smidt, tweede druk V, 032.

2) Suiidt, tweede druk V, 652.

Sluiten