Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T I T E L III.

OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET OPENBAAR GEZAG.

Artikel 443.

Hij die een algemeen voorschrift van pulitie, krachtens de gemeentewet in buitengewone omstandigheden dooi' den burgemeester of den commissaris desKonings in de provincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

1. Met de voorschriften, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden uitgevaardigd, zijn blijkbaar, ook volgens de Memorie van toelichting, bedoeld die welke genoemd zijn in art. 187 dier wet. De buitengewone omstandigheden zijn dus die van art. 184: oproerige beweging, samenscholing of andere stoornis der openbare orde.

Onder deze voorschriften behooren alzoo niet die welke in het algemeen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde worden gegeven: zij moeten hunnen oorsprong juist in gepleegde verstoring vinden l).

2. In het laatste lid van art. 187 der Gemeentewet wordt den commissaris des Konings, ingeval de burgemeester buiten staat is tot handelen, gelijke bevoegdheid als dezen verleend. Ofschoon hier nu niets herhaald is omtrent afkondiging wordt deze toch vereischt. De afkondiging wordt ook in het eerste lid niet bepaald voorgeschreven, maar hare noodzakelijkheid wordt erkend en tevens wordt de bevoegdheid tot onverwijlde afkondiging verleend. In elk geval zal voor strafbare overtreding van de voorschriften noodig wezen dat zij afgekondigd zijn.

De wijze van afkondiging is niet geregeld. Vermits de voorschriften niet onder controle van den gemeenteraad staan, enkel om te kunnen voortbestaan door den raad moeten zijn bekrachtigd, kan ook niet bij de in art. 172 bedoelde verordening eenig voorschrift omtrent deze afkondiging gegeven worden. Of zij geacht kunnen worden te zijn afgekondigd moet naar omstandigheden worden uitgemaakt -).

1) Vgl. vonnis der Rechtbank Breda, opgenomen in Tijdschrift voor strafrecht VII, bladz. 490.

2) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 2.

Sluiten