is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Strafbaar is de bordeelhouder die de vrouw in het gemelde huis opneemt zonder haar vooraf op voor haar verstaanbare wijze bekendgemaakt te hebben met het bedrijf dat in het huis wordt uitgeoefend.

Bij de beraadslagingen werd de opmerking gemaakt dat wat werkelijk bekend gemaakt is ook verstaanbaar moet zijn geweest, maar de bepaling werd verdedigd als zoo mogelijk nog duidelijker uitdrukkende dat de betrokkene vrouw ten volle begrip moet gehad hebben van den aard van het huis, en zij werd behouden omdat talrijke pogingen tot ontduiking juist van dit artikel verwacht konden worden.

Controle op de vervulling der voorwaarde mag verwacht worden van den ambtenaar in wiens tegenwoordigheid en te wiens bureele de bekendmaking behoort gedaan te worden, terwijl door hem het bewijs van een verzuim geleverd kan worden.

Of de burgemeester verplicht is, hetzij in persoon hetzij door eenen door hem aangewezenen ambtenaar, voor de bekendmaking zijne diensten te verleenen, is eene vraag die bij de behandeling van het artikel reeds werd opgeworpen. In elk geval is de opneming strafbaar wanneer de burgemeester mocht geweigerd hebben en dus niet aan de voorwaarde is voldaan.

Artikel 453.

Hij die zich in kenlijken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevindt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftien gulden.

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke of de in art. 420 omschreven overtreding onherroepelijk is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste drie dagen worden opgelegd.

3Jij tweede herhaling binnen een jaar nadat de eerste veroordeeling wegens herhaling onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis van ten hoogste twee weken opgelegd.

opneming wel tot een gezin van den bordeelhouder, maar niet tot het gezin in het bordeel zoude behooren. Het komt mij vóór dat daarmede aan de beteekenis van gezin geweld wordt aangedaan. Alleen voor de dochter van den bordeelhouder geldt mijne oplossing niet; zij behoort als zoodanig tot het gezin onverschillig waar zij verblijf houdt; anders kon de beperking in het artikel tot de vrouwen die tot het gezin van den bordeelhouder behooren geene beteekenis hebben.