Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat \an hazardspel in het bijzonder. Het komt in den regel vóór, en de reden van strafbaarstelling van liazardspel ligt in het onzedelijke 011 gevaarlijke van spelen om winst, maar daarom is dit in het begrip der overtreding nog niet opgenomen. De vraag' zal zich trouwens in de praktijk niet veel voordoen, daar spelen om niets in een speelhuis wel niet zal voorkomen, noch bij hem die in art. 475 20 bedoeld is.

Een huis van hazardspel is een huis waar hazardspel gespeeld wordt. Het is op zich zelf onverschillig of de houder aan het spel deelneemt of doet deelnemen, ook of hij laat spelen. Voor een geval waarin dit laatste voorkwam heeft de Hooge Kaad beslist dat iemand die in zijn huis om eenig voorwerp met dobbelsteenen laat werpen, niet houdt een huis van hazardspel maar eene loterij aanlegt i). Ofschoon bij die beslissing niet is aangegeven wat het onderscheid is tusschen spel en loterij, is m. i. daarbij eene juiste onderscheiding toegepast. Als spel is alleen te beschouwen de handeling waarbij tusschen de spelers onderling of tusschen éenen deelnemer en de overigen kans tegen kans gesteld wordt, terwijl loterij aanwezig is daar waar de aanlegger bij den uitslag geen belang heeft, doch dit belang enkel is bij de deelnemers tusschen wie overigens geene betrekking bestaat-').

Ook liet onderscheid tusschen spel en weddenschap heeft hier zijne beteekenis. De wegens het houden van een huis van hazardspel vervolgde zou kunnen beweren dat hetgeen in zijn huis voorvalt slechts den naam van weddenschap mag dragen, maar meer rechtstreeks komt het onderscheid te pas bij de toepassing van art. 457 20 nu met de invoering van de wedrennen ook de daarbij behoorende zoogenaamde weddenschappen, het zetten van eenen inleg op de kans dat een bepaald paard den prijs zal behalen, in zwang is gekomen, en de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de lieden die bookmakers genoemd worden of die eenen totalisator houden hun bedrijf op den openbaren weg uitoefenen 3).

Over de beteekenis van weddenschap is veel geschreven 4). Het komt mij vóór dat nog steeds het karakteristieke van die handeling is een verschil van meening of althans het uitspreken van een verschil

1) Arrest van 8 Maart 1897, Wbl. <;93(>, P. v. J. 18<J7, no. 29; evenzoo vroeger bij arresten van 17 Augustus 1847, WW. 871 en 11 Februari 1863, Wbl. 2458.

2) Hooge Kaad 27 October 1902, Wbl. 7823, P. v. J. 1902, no. 189.

3) Zie over de juiste beteekenis van het bedrijf Dentz van Schaick in Rechtsgeleerd Magazijn V, bladz. 350 en volg.

') \ gl. Dentz van Schaick, t. a. p., en J. T. F. Telting, Iets over hazardspel, academisch proefschrift, Leiden 1891, bladz. 108 en volg.

Sluiten