Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 247.

Bij 1. Pluraliteit van handelingen is niet noodig. Zie Hooge Baad 25 Juni 1894 (Nederl. Rechtspraak 167 § 28).

Artikel 249.

In den afgedrukten tekst van het artikel is tusschen „zorg" en «toevertrouwd" weggevallen: of opleiding.

Bij 3. Onder onderwijzers zijn ook begrepen godsdienstonderwijzers.

Het feit is ook strafbaar volgens deze bepaling indien het gepleegd is buiten de uren van het onderwijs; Hooge Eaad 15 October 1906 (Wbl. 8441, P. v. J. 605).

Artikel 254.

Bij vergissing is in den afgedrukten tekst de oorspronkelijke lezing ten deele behouden. Men leze het derde lid: Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kunnen de straffen met een derde worden verhoogd.

Artikel 266.

Bij 4. In een geval waarin eene beleedigende uitdrukking vervat was in een deurwaardersexploit werd door den Hoogen Baad (arrest van 25 Mei 1907, Wbl. 8553) beslist dat, wanneer feitelijk vaststaat dat afschrift van het exploit is overgegeven, de daarin vervatte beleediging wordt gepleegd door den steller van het stuk en wel door middel van een toegezonden geschrift. Daar de beleediging niet bestaat zonder de overgifte van het afschrift zou ik ze eerder gepleegd achten door middel van het aangebodene afschrift dan van het aan den deurwaarder, dus niet aan den beleedigde, toegezondene origineel.

Artikel 267.

Bij 4, tusschen de eerste en de tweede alinea: Maar ook van het opzet. Blijkt niet dat de dader den ambtenaar als zoodanig heeft willen beleedigen dan blijft toch nog te onderzoeken of er opzet tot beleedigen was en de rechter kan niet volstaan met vrij te spreken van alles alleen bij gebreke van het speciale opzet. Daarom komt mij onjuist voor het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 2 November 1905, maar ook

Sluiten