Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drama's zijn geëxcerpeerd, vindt zijn oorzaak hierin, dat men ten opzichte van Vondel eischen mag het lezen van een drama in zijn geheel.

Zooals de titel aangeeft, is het boek bestemd voor Gymnasia en H. B. Scholen, hoewel ik bij het samenstellen ervan vooral heb gedacht aan het onderwijs op de H. B. S. en de literaire afdeeling van do Middelbare School der toekomst.

Met het oog hierop verschijnt hot boek ook in twee deelen, een voor de 4e en een voor de 5e klasse, 't geen verschillende praktische voordeden oplevert. Het 2C deel zal in den loop van den volgendon cursus verschijnen.

De „beredeneerde" Lnoud kan waarschijnlijk bij repetities goede diensten bewijzen, daar het boek door de opgenomen fragmenten niet gemakkelijk te overzien is.

Met het oog op hen, die het boek misschien voor zelfonderricht willen gebruiken, is aan het slot een woordenlijst gevoegd, die echter zooveel mogelijk is beperkt.

De spelling van het boek is die van de V. en te W., terwijl van de opgenomen stukken zoo veel doenlijk de oudste en zuiverste tekst is gegeven.

Ten laatste rest mij nog de aangename taak mijn geachten Utrechtschen collega Medkk hartelijk te danken voor zijn raadgevingen en wenken, waarvan door mij een dankbaar en ruim gebruik is gemaakt.

Voor welwillende critiek houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

W. v. Schothorst.

Amersfoort, Maart '06.

Sluiten