Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

INHOUD.

Bladz.

galanteriën; Batavische Arcadia v. J. v. Heemskerck,

veel onnatuurlijks, ook veel aantrekkelijks.

Batavische Arcadia: Een bevallige Herderinne.

II. Achteruitgang. (2e helft der 17e eeuw) 230

Alg. Opm. In 2e helft 17e eeuw bijna uitsluitend navolgers; vorm gesteld boven inhoud; hoogdravend; dichtgenootschappen; dichten een handwerk; Fransche klassieken als voorbeeld; weinig oorspronkelijks.

§ 1. Joannes Antonides v. d. Goes (1647—1684) .... 230 Geboren te Goes; Amsterdam opgevoed; student in Utrecht; huisdokter bij beschermheer; ambt bij de Admiraliteit; op 17® jaar treurspel; later uitsluitend epischlyrisch; Bellone aen Bant, Ystroom.

De Ystroom: Aen den Schreierstoren, 's Winters aen het Y, De Groenlandsvaerder.

§ 2. Jan Luyken (1649—1712) 233

Geboren te Amsterdam; schilder, etser, dichter; Duytsce Lier; op 26e jaar „bekeerd;" groote invloed door stichtelijke verzen.

Duytsce Lier: Lucella, Buitenleven; Byecorf des Gemoeds: De Morgenstond.

§ 3. Schouwburgzaken, Thomas Asselyn (1620—1701) . . 238 Tweedracht in tooneelwereld door Jan Vos, regent (1647—1667); Aran en Titus veel succes; Vos in hooge gunst bij de aanzienlijken; konst en vliegwerek; 1665 nieuwe schouwburg, ingewijd met Medea

Dr. Lodewijck Meyer woedend; met Mr. Andbies Pels in 1669 Nil Volentibüs Abduum opgericht; Fransch-klassieke drama; Pels schreef handleidingen; vorm is alles; streven veel waardeering; tallooze dichtgenootschappen; Blijspeldichters bewaren nationalen geest.

Thomas Asselyn (1620—1701), groot blijspeldichter; veel succes; Jan Klaassen of Gewaande Dienstmaagd; veel tegenstand bij de Zoo-Zoo's; Kandeelmaal, Echtscheiding van J. KI. en S. Jansz.

Jan Klaassen: Inhoud; Beinier Adriaanzen verklaart zijn liefde aan Zaartje.

Woordenlijst 244

244

Sluiten