Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Belet. Wat ysser gaens?

Sondich. Wij worden gheplattebolt.

Van Lucifer cornet, soe iet scatte,

Alst zall, dat duchtick Belet. Wat, duvel, es datte?

jg Ie springhe van vare uut den veile.

Sondich. Daer sal af beven de gheheel helle,

Wort een dinck vonden dat verloren es,

Dwelc van den gecruysten man vercoren es. Hoe sullen wij dit aen boert gaen leggen.

20

Sondich. Berghen wij ons hier ergens int watere:

Als past, doen wij met tempeeste

Een scip verdrincken.

Belet. Wech, lelijcke beeste!

25 Yemant zal dit misval betalen.

Sondich. Vliegen wij wech sonder dralen,

Al wordt dit Sacrament gevonden.

Wij sullen noch veel quaets doen, bij den wonden.

B. HET VINDEN DER HOSTIE.

jan> O mijn leden beven.

God moet mi vergeven, dat iet opnam.

He Vrouwe. Waeromme, Jan?

jan Och, ghi vrouwen lofsam,

5 Alsoe haest alst quam in mijn handt,

Wordet bloeyende aen elcken cant.

Ghi sieghet selve voor ooghen naect O lacen, wachermen.

Ie Vrouwe. Wat hebdy ghemaect?

10 Latet terstont rijsen nedere.

Jan. Och siet, het valt in de stat wedere,

Daert alder eerst werf inne lach.

Noyt wonderlycker teeken ick en sach: Bescaemt poogic mi hier te wandelen. 15 II® Vrouwe. Ten betaemde u niet te handelen:

Want tes waerachtich een Sacrament, God ende mensche.

jan Tes waer, ick kendt.

Dus yergevenesse biddic op mijn knien

20 Dit heilich Sacrament.

p Vrouwe. Ghenade moet u ghescien,

Dat biddic den almogenden Here.

Sluiten