Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Uit: VIJFTIGH LUSTIGHE HISTORIËN OFT NIEUWICHEDEN JOANNIS BOCCATIJ.

Quiquibio, cock van Messire Coenraedt Jean Filiassi, veranderde door een onvoorsiene antwoorde zijns Heeren toorn in lachinge ende ontginck de straffinghe, daer mede hij van Messire Coenraedt ghedreycht was.

De achtentwintigste Historie.

Bewijsende, dat een gheneuchlijcke antwoort dickmaels den moet eenen toernighen mensche stillen can.

Messire Coenraedt Jean Filiaisi was oyt een Edel Burgher tot Florencen , dewelcke, mildt ende heerljjck zijnde, eenen Ridderlijcken state hielt ende hem gestadelijck in honden ende voghelen verlustichde, behalven dat hy noch veel ander meerder deuchden over hem hadde, die wij 5 voor dese reyse achter laten willen. Dese hadde op een tijt met een zijnder valcken een Craen ghevangen bjj een dorp, genaemt I'eretola, ende want hij dien jonck ende vet sach , sant hij hem tot sijnen cock, Quiquibio genaemt, dat een Venetiaen was, bevelende dat hij die tegen het avontmael braden ende wel bereyden soude. Nu geleeck dese Qui10 quibio (zoo hij oock inder waerheydt was) wel een ghenuechlijck sot, dewelcke, desen Craen wel bereyt hebbendo, aenden spete stack ende die sorchvuldelijck began te braden. Als nu de Crane bij nae volcoockt was, so dat die eenen leckeren locht over de coken verspreyde, is daer bij geval inne gecomen een vrouken, die daer ontrent woonde, ghe15 naempt Brunette, daer Quiquibio op verlieft was, de welcke den reucke vanden Crane luchtende ende den voghel siende, Quiquibio vriendelijcken bat, dat hij haer doch een bout daer af wilde gheven. Quiquibio heeft haer al singhende geantwoort, van mij en crijchdijB niet, vrou Brunette, van mij en crijchdijs niet. Dies werdt Brunette toornich ende sprack 20 tot hem: Laet sien dan, gheef dijs my niet, ghy en crijght oock nemmermeer yet dat u lusten sal van my. Na veel woorden, die zy in weynich tijts hierom onderlinghe hadden, heeft Quiquibio, om sijn lief niet te vertoornen, den eenen gancbout daer af ghescheurt ende haer die ghegheven. Maer als de Crane aenghedient werdt met één been 25 ende hem eenich gast, die van Messire Conraedt ingebracht was, daer af verwonderde, dede hij Quiquibio voor hem comen , hem vraghende waer dander been vanden Crane ghebleven was. Daer op de Venetiaen (wter natueren loghenachtich) terstont gheantwoort heeft, segghende: De Cranen, mijn Heere, en hebben maer één been ende bille. Messire 30 Coenraedt wert toornich, segghende: hoe, Duyvel compt datteHebben

Sluiten