is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Elck wat ivils.

Dege Sinne-pop schijnt te accorderen met de meeninge Agesilai, die gekoren zijnde Koningh, in een waerschap Wetten gaf, waer na elck hem had te reguleren, geboodt den Schencker, soo de wijn koever en overvloedigh was, elck te geven soo veel hy eyschte: maer sooder 5 kommer was dat hy elck soude geven sijn juyst even mate, opdat hem niemandt hadde te misnoeghen: 't welck het woort Clcft lliat Imfê duydelijck uytdruckt: want als een yeder sijn beecker met water mach temperen na sijne smake (en niet gedwongen is na den Duytschen aert den selven bescheydt te doen: dat is, heel of half uyt te suypen, het 10 lust hem ofte niet) soo is elck waerlijck wel getracteert. Soo mach dan dit op veel ander dingen gebruyckt worden, daer men met overdaedt niemandt wil overlasten, noch door ongelijcke deelinge een leep oogh maken.

Op het prentje staan een wijn- en een waterkan afgebeeld, met een roemer daar tusschen in. Onder het plaatje staat het volgende rijmpje.

Die wijslick yder een, toe laten kan wat wils,

Die hout sich selfs gerust en voor komt veel geschils.

B. Uit: BRABBELINGH.

I. Uit: Quicken.

a. Tot den goedtwillighen Leser.

Als de velden besneeuwt sijn en quaet om wandelen,

Als de avond verbiedt de onrust van 't handelen,

En als gij niet kunt doen dan kijken en gapen,

Geeuwen, knikkebollen, sluimeren of slapen ;

Om dan den tijdt te verdrijven, neemt dit boeck te hand}

Daerin suldij lesen verscheyden quicken om te scherpen u verstant.

b. Joris.

Alle daeghs draecht Joris verscheyden kleeren,

Omdat hij se sou verluchten in der sonnen;

Hij sont tapijten, dekens, bedden vol veeren,

Hij sont al dat men sluyten mag in kassen of bonnen,

Hij sont kisten, kevies, schappraey en tonnen;

Dan hij selfs alleen blijft altijd onghesow/ :

Want elck, die hem siet, die maant hem terstont.