Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Siet d'openhartighe bloemetjes staen,

Die u tot alle blijgeestigheidt raen.

15 Self 't zonnetje wenscht u wel beter te moe

En werpt u een lieffelijck ooghelijn toe.

Maer soo se niet, door al hun vermaen, Steeken met vreughd uw sinnetjes aen, Soo Bult ghjj maecken aen 't schrejen de bron, 20 De boomen, de bloemen, de sujvere zon.

2. Wachterlied.

Minnaar. Galathea.

M. Galathea, ziet: de dag komt aen!

G. Neen, mijn lief, wilt noch wat marren:

't zijn de starren ;

neen, mijn lief, wilt noch wat marren: 't is de maen. 5 M. Galathea, 't is geen maneschijn.

G. Hoe! 't is nog geen één geslagen ,

wat zou 't dagen ?

Hoe! 't is nog geen één, 't en kan de dag niet zijn M. Galathea , aenschouwt den hemel wel,

10 G. Laas! ik den dagera ede

t'onzer schade

Laas! ik zie den dageraed.... de tijd is snel. M. Waarom duurt de nacht tot t'avondt niet?

Vreest ze dat wy met ons beien 15 Zonder scheien

blijven zouden tot dat ons de doodt verriedt? G. Nu, adieu mijn troost, en blijft gezond!

wilt my nog een kusgen geven

och, mijn leven!

20 Jont, my noch een kusgen van u blijen mondt. M. Galathea kom ick t'avondt weer P G. Och, mijn moeder mogt het hooren en haar storen....

och, zy mogt het hooren, maar komt evenzeer. 25 M. Galathea, hoe raak ick van u hals!

Laas! den dag en wil niet lijen 't langer vrijen

dank hebt van u sachte kusgens en van als.

Sluiten