Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nochtans meen ick dat hy te meer niet heeft ghebickt. Ick wou wel dat sjjn smart een weynich waer verquickt, Ghelijck het gust'ren was doen hy my hullep smullen, 160 Doen ick sijn hongers noot met kruympjes gingh vervullen. Jer. Voorwaer Robknol 'k sie ou met verwund'ren an,

Gay hebt de besten aert die oyt had eenich man:

Want wie ou eten siet soo grocelayck van kooken, Die kundy appetijt en nieuwen hongher mooken.

165 Rob. O daer en hadjet niet, maer 't is u holle maech

En krijtende ghedarmt, dat maeckt u nu soo graech. Ick weet wel wattet is, hy sou oock garen schransen. Verhaestje niet mijn borst, ick gelje voor gaen dansen, Joncker lustje, tast toe, dat broot dat is seer goet, 170 So doet dees koe-voet oock, en dees pens is oock so soet, Al waermen heel versaet, men souwer lust na krijghen Gheliefje eter af, holla, 't wil my ontsijghen.

Jer. Is dat koeyen-voet ?

^ob Ja 't mijn Heer, neemt dat aen.

175 Jer. Ick koos voor dat beetken gheen Kalkoensche haen.

C% 9aet met Robbeknol sitten eten). Rob. Wat duncktje byget? is die sack toe-ghebonden P

Hy kluyft de kootjes of, veel reynder als sijn honden. Jer. Och dit's lacker dingh!

ion K°b'™ De 8aus daer Sby 't mee eet,

180 Dat is het leckerste dat ick ter werelt weet.

Jer. By goy het sroaackte my met sulcken goey behaghen,

Al hay'k niet gheten g'hadt in twee gheheele daghen.

Rob. Juyst rae ghy 'top sijn hooft, als ghy de waerheyt spreeckt,

Ick denck dat jou de spijs niet euvel op en breeckt.

185 Jer. Brenght my mijn drinck-vat hier, daghese niet vermindert.

Rob. De Pot is boordevol, sy ig noch onverhindert.

Jer. Gaat na de Ledekant, neemt de Tapeet van 't bedt.

En vouwt het ammeloocken, met meyen Servyet,

En legget op 't schrappra.

190 Rob. jck ge]t wel doen mjjn H(je^

Hier hebben wy de Man sijn Hovaerdy al weer,

Hy wil sijn Graviteyt met groote woorden houwen.

3de B e d r ij f.

Robbeknol krijgt de kleeren van zijn meester even in handen en vindt geen enkelen duit in een der zakken. De drie leegloopers uit 't lste bedrijf komen weer op, zeggen elkaar allerlei grofheden en bespreken het stadsnieuws, als de klok wordt geluid en door den Schout eene resolutie wordt voorgelezen van „myne E. G. Heeren vanden gerechte der Stede

Sluiten