is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Galaad;.... Het spel is niet eenverwigh, maar geschakeert. Zoo heeten wv het volkomener slagh van spel, dat niet altijd eenen zeiven toon van droefheit of blyschap houdt, maer yan staet verandert, het zy van ongeluck in geluck, of van geluck in ongeluck: gelijck in Filopaie sterck, in Jephta flaeuwer gezien wort. Oock lévert deze ge35 schiedenis den rechtschapen aert van een treurspel, want de zwaericheit en het haperen valt niet simpelijck tusschen gemeene of verre bloetvrienden, maer tusschen het naeste bloet, vader, moeder, en dochter, een eenige dochter, en gemael, en gemaelin. Jephta, de hooftpersonaedje,.... verschijnt hier nochte heel vroom, nochte onvroom, maer 40 tusschen beide want hy verliest door onweetenden yver, ongehoorzaemheit, en het overtreden der wet en zijnen vaderljjcken plicht, den naem van eene volkomen vromicheit, en staet hierom,.. . tusschen vroom en onvroom, eene hoedanigheit eigentlijck in een personaedje van een volkomen treurspel vereisiht. De beide hooftcieraden, hier byeengevoecht, 45 by de Latijnen, peripetia, en agnitio, of staetver.mderinge en herkennis genoemt, gaen in arbeit, om hunne kracht met eene maghtige beweegenisse te baèrenV want d'onmaetige blyschap der moeder . .. verandert in d'uiterste droefheit, gramschap, wraecklust en zinneloosheit: gelijck 's vaders reuckeloze offeryver iir een schrickelijck en bykans mistrooatigh 50 naberou: en zy komen beide te spade tot kennis, d'eene van haer dochters ongeluck, de ander van zijne blintheit, in het godeloos uitvoeren der dwaze offerbelofte. De uitbreitsels, by de Latijnisten episodia geheeten, worden niet tegen de natuur ingedrongen, nochte te verre gehaelt, maer dienen ter zaecke, en zetten den handel eenen 55 heerlijcken luister by. r

Onder de) trapswijze en lankgaeme opsteigeringe wort er by wijlen eenigh zaet van het toekomende gezaeit, dat te zijner tjjt opkomt, om opmerckende toehoorders gedurigh te onderhouden in eene bespiegelinge van het navolgende. De rede is ge^edeyormt naer den staet en ge60 steltenis der personaedje, zonder hetwelck goeden en quaeden onder een gemengt worden, en de schouburgh, ten nadeele van het staetge-

zagh, eene school van gebreken, en niet van deughden streckt

Om dien misslagh te schuwen, zdchten wy op de voeghlijckheit te letten, en elcke personaedje naer zijne oude, staet, en gelegentheit uit 65 te beelden, en de zeden, en spreuiken naer de leest van elcks lijf te passen. Men vint hier dryderhande oude, de jeught der dochter, de middelbaere oude in vader en moeder, den ouderdom in den hofmeester,

en eersten hofraet

De reien der maeghden blijven middelerwijl zedigh, in het heelen der 70 geheimnisse, haer toebetrout, getrou in het vertroosten en stereken der godtvruchtige dochter, begunstigen de billijckheit, keeren het onheil, naer heur vermogen, en verheffen de gehoorzaemheit. Aldus woelen, tuimelen en barnen hier verscheide hartstoghten, door gedurige veraq*