Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Detuygen myne jonst, waer door iek ben genogen Te strecken over u mijn' koninglijcken segen,

Dat ghy ontfangen hebt 't jongst toegesonden goud 20 lek wt den spie verstond: wiens mond ghy toevertrout

'T geheymnis van uw hart. Ick heb alree genooten De vruchten van 't bestand voor luttel tyds beslooten, En wacht op 't wterst vast. Is ergens gunst te koop Om goud, soo spaer geen' munt. Ick Priam leve op hoop. 25 Daer is 't geheym des briefs. Wat dunckt u Griecxsche

vorsten ?

Ulysses. Yerdelgse o Juno doch! die naer ons leven dorsten.

Diomedes. Ontdeckse o Hecate! die naer den ondergang Van onse tenten staen.

Nestor. Ontdeck de waterslang

30 Die schuylt in 't groene gras.

Ajax. Saturnus breng de waerheyd

Ten lesten eens in 't licht.

Agam Wie twyffelt aen de klaerheyd

Van 't goddeloos verraed ?

35 Ajax. Ick twijffel met verlof,

Die alle treken ken, en saussen van het hof.

Agam. Nu Ajax geef gehoor, en wees niet ongeregelt.

Nestor. Is 't koning Priams merek ?

Agam. De brief was toegesegelt

40 Met 's konings eygen ring: doch 't wapen is misluckt

In 't seeglen en sijne hand in 't schryven wat gedruckt. Mistrout ghy aen mijn woord, geloof uwe eygene oogen. Daer vader lees den brief.

Ajax. Een' dochter van de logen,

45 Een vondeling van 't hof, een basterd van den nyd,

En overjaerden wrock',"'t wtbraecxsel van de spyt.

Nestor. 'tSchrift swijmt na Priams hand, soo doet de druck van

't waepen.

Ajax. So paeytme 't slechte volck: soo leydmen kinders slaepen, Maer Ajax nimmermeer.

50 Agam. 't Sy hoemen 't stuck verschoon,

De koning Nauplius is God Neptunus soon.

Ajax. Ja Palamedes is 't, ick houd'et u ten besten.

Agam. Neptunus eyge stad sijn Trojens hooge vesten:

Die draeght d'Eubeër gunst, soo doet sijn heyloos saed. 55 Ajax. Ja Palamedes is 't, die brout ons dit verraed, Die booswicht moet van kant. £ 'i/v. •

Ulysses. Beschut ons goede Goden.

Diomedes. Dat tref Laomedon.

a/ev (TyJjuJL mr-»T-

Sluiten