Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215 Helpt den hemel voor Adam nu sluiten.

En zyn bloet.

Volght dezen Helt, op zyn bazuin, en trom.

Beschut de kroon van 't Engelsdom.

Ziet, ay ziet nu de Morgenstar blincken. 220 Voor die pracht

Zal des vyants banier haest verzincken,

In der nacht;

Wy met triomf kroonen Godt Lucifer.

Bewieroockt hem, en zyne Star.

c. Het begin van den strijd.

225 Uriël. De Veltheer Michaël, [verwittight uit den hoogen,

Door 's hemels afgezant, die neder quam gevlogen,

Noch sneller dan een star, die door de lucht verschiet, Hoe Lucifer zoo trots zich tegens 't hoogh gebiet Had opentlyck gekant, gereet hen aen te voeren, 230 Die hem bewieroockten, zyn starre en standert zwoeren;]

Schoot voort, op 't aenstaen van den trouwen Gabriël, Het schubbigh panser aen, en gaf terstont bevel,

Aen al zyn Oversten, en hoofden, en Kornellen,

De heiren in Godts naem, in hun geleên te stellen, 235 Om met gemeene maght en kracht, op 't luchtigh ruim

Van 't zuivre hemelsblaeu al dit meineedigh schuim Te vagen, al dit spoock in duisternis te dompelen,

Eer zy op 't ongezienste ons moghten overrompelen. Op dezen last vergaert Gods heirkracht in der yl 240 Slaghordenswys, zoo snel gelyck een vlugge pyl,

Gedreven van de pees. Men zagh ontelbre drommen,

In een driekantigh heir, aan alle kanten brommen,

Gelyck een driehoeck steeckt en straelt op ons gezicht. Men zagh een enckelheit in een driepuntigh licht, 245 Zoo spiegelgladt, gelyck een diamant, geslepen;

Een heirspits, eer van Godt dan eenigh Geest begrepen De Veltheer, met den gloet des blixems in de hant,

Hiel recht voor Godts baniere, in 't hart van 't leger, stant. Wie moedt wil houden, en triomf en zege baren, 250 Die moet voor al het hart verzekren, en bewaren.

Rafaël. Waer bleef 't verwaten heir, dat ons bestormen wou ?

Uriël. Het quam vol moedts ter bane, en had zyn eerste trou Gehoorzaemheit en eer en eedt en al vergeten,

Te heiloos en verwaent op Godt en ons gebeten. 255 Het groeide snel, en wies gelyck een halve maen.

Het wet zyn punten, zet twee horens op ons aen;

Sluiten