Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als een Koningh vrije lieden Op een ongewonen voet 15 Uyt een trotien overmoet Al te vinnig wil gebieden,

Daer en is geen twijffel aen. Of 't en moet 'er qualick gaen. Strenge Prinsen, harde Vorsten, 20 Die met al te nauwen bant Drncken op het gansche lant, Doen het al in stucken borsten; Want een rijck van enckel dwang Duurt gemeenlijck niet te lang.

3. Uw Licht schijne voor de Menschen.

Vrienden, het sijn nutte saecken, Dat er aen het dorre strant Staet een hoogh, een vierigh baken, Dat geheele nachten brant;

5 Want als yemant komt gevaren Midden uyt de woeste zee,

Midden uyt de stoute baren,

't Wijst het schip een goede reê.

Dit is recht het eygen wesen 10 Van een vroom en achtbaer man, Die ten hemelwaerts gerezen Voor een baken strecken kan.

Laet uw licht, o Christen! rijsen,

Laet het schijnen overal:

15 Gy moet aen de werelt wijsen,

Hoe en waer men varen sal.

4. Nijemant is met zyn lot tevreden.

Als het visjen leyt gevangen Daer het noyt te voren lagh,

Stracks soo krijght het groot verlangen Om te wesen daer het plagh;

5 Maer een ander, afghedreven Van de Maes of van den Rhyn,

Komt omtrent de fuyke sweven, En begeert er in te sijn.

Sluiten