Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veeltyts, wat er wort gedaen, Krepel maeckt hem vooren aen; Krepel is een dapper man, 30 Schoon hy niet, als hincken, kan. Is 'et niet een seltsaem dingh, Dat een losse jongelingh ,

Dat een onbedreven gast,

Dien het immers niet en past, 35 Veeltyts eerst syn oordeel uyt, (Schoon het dickmael niet en sluyt) Eerst van alle dingh gewaeght, Al en is hy niet gevraeght,

Eerst sal brengen aen den dagh 40 Wat hem op de tonge lagh?

Vraegt er yemant, hoe dit koomt? Wyge lieden zijn beschroomt, Dat 'er yet moght syn geseyt, Dat niet recht en is beleyt. 45 Daerom gaense traegh te werck, En al met een diep gemerck;

Maer een geck vol losse waen Haest sich, en wil vooren gaen Daerom seyt men noch althans: 50 ,Krepel wil eerst aen den dans."

C. Uit: HOF-GEDACHTEN.

1. Van de Pompoen en den Eyk.

Een boer in seker tuin gegaen Vond daer een deel pompoenen staen, Hij zagh hoe dat het bol gewas Gantsch dick en opgezwollen was, 5 En dat het lof en yeder tack Was teer en voos en bijster swack: Hij zagh tot zijne reghterhant,

Daer stond een eykeboom geplant, Die geen zoo zware vruchten droegh, 10 Maer kleyn gewas, dat nyet en woegh. Hyer vaerd de man geweldigh uyt: „Ziedaer een ding dat niet en sluyt

Sluiten