Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het groote «aantal navolgingen, dat weldra verscheen. Geen dezer, waarvan vooral bekend zijn de Kleefsche, de Walchersche, de Dordtsche en de Zaansche Arcadia, heeft echter het voorbeeld van Johan van Heemskerck ook maar in de verte kunnen evenaren.

Uit: BATAVISCHE ARCADIA..

Een bevallige Herderinne.

Terwijl sy, aldus met dese praet besigh zijnde, Waermond de woorden bynaest uyt de mond sagen, warense, eer sy 't wisten, te Wassenaer gekomen, alwaer, soo als de paerden pleysterden, sy langhs een dichte laen, die van 't dorp na een hof-stede toe liep, een seer soete stemme 5 al singende hoorden naderen; dies Woutheer, Waermond en Diederick, uyt nieuwsgierigheyt van de wagen springende, sich soo stilletjes alsse konden achter eenige ruyghte begaven, om ongesien te hooren en ongehoort te sien, 'tgeen door 't geluyt van sijn soeten sang soe aenlockelijk was. Dus sagen sy voetje voor voetje door de laen aenkomen 10 een bevallige herderinne, die, vermits de son, nu bynaest aan 't ondergaen zijnde, een lieffelijcken avontstont voortbracht, haer scheen te komen verlustigen in dat aengename overblijfsel van sulcken schoonen dagh, dat met soo veelderhande verwen de heldere lucht op 't aerdighste was afsettende, als of de son in 't nemen van een vriendelijck afscheyt 15 van d' aerde, sijn meesteresse, haer met een kostelijcke keten van alderhande glinsterende gesteenten hadde willen beschencken.

Dit geestige sanghstertje was van een middelbare gestalte, eer echter aen de korte dan aen de lange kant, met blauwachtige, doch uyttermaten 20 gaeuwe en vriendelijcke oogen, en niet te min de wijnbrauwen bruyn, 't hayr daer en tegen uyt den blonden en de verw' uyt den blancken, waer op een aerdigh bloosjen, in 't midden van de ronde koontjes sich vertoonende, 't besit van een volkomen gesontheyt te kennen gaf, de veranderingh van soo veelderhande verwen, in soo kleynen omtreck, een 25 wonderlijcke aengenaemheyt aen 't aensicht van soo bevalligen schepsel veroorsakende. Den hals was poeseligh wit, daer een minnelijck krinckeltjen nu en dan scheen dertelijck in te komen spelen en gelijck als vouwetjes in te maken, om de minnaers in te vangen. Waer datse (ongetwijffelt om het wit wel te doen afsteken) een aerdigh swert zijde snoertje om 30 had, daer een kleyn goude ringetjen aen hingh, ingeset met diamantjes,

Sluiten