Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek in de sectiën nu nog te doen plaats hebben. Besloot de Kamer daartoe, dan zouden wij. bij het korte reces, waartoe zij. hopen wij, zich zal bepalen, ons, in het belang eener gezamenlijke behandeling van de twee voorstellen, van onze zijde niet verzetten tegen een uitstel van behandeling van het onze, hoezeer reeds in staat van wijzen gebracht.

Twee leden, de heeren van Rappard en van Goltstein verklaarden zich tegen het voorstel van den heer Th. De tijd. meenden zij, schoot te kort, en het onderwerp was te moeilijk, om reeds nn het ontwerp in de afdeelingen te kunnen onderzoeken.

Het kan niemand bevreemden, dat zij. die geene afschaffing run belasting wenschen, zich tegen mijn voorstel verklaren. Zij kunnen geen haast hebben om voorstellen te behandelen die zij niet willen. Ik zal echter aannemen dat zij. die mijn voorstel bestreden, evenzeer als ik. afschaffing van belasting verlangen.

Er zijn twee bedenkingen aangevoerd: er is geen tijd; en het onderwerp is in allen gevalle te moeilijk om in den tijd. die nog mocht overschieten, grondig te worden behandeld.

Er is geen tijd. We hebben nog veertien dagen vóór Kerstmis. Niemand zal de mogelijkheid ontkennen, dat de behandeling van de begrooting der uitgaven in deze week afloope. Niemand zal gelooven, dat er eene volle week vereischt wordt voor de behandeling van de ontwerpen van wet, die behalve de begrootings-ont werpen, nog in discussie moeten gebracht worden. Na de begrooting der uitgaven volgt de wet op de middelen, maar indien gebeurt, hetgeen de Minister van Financiën in eene zekere onderstelling heeft aangeboden te doen, dan is het niet te denken dat de beraadslaging over de wet op de middelen lang duren zal. Het zal dan toch de wet van het loopende jaar. zonder verandering, zijn. die men als een interim voor korten tijd zal bevestigen. De veranderingen, door de Regeering voorgesteld, zullen eerst in discussie gebracht worden na die over de aanhangige voorstellen van leden, eene discussie, onmiddellijk na het reces aan de orde te stellen. En nu vrage ik. wanneer de geheele volgende week of een gedeelte daarvan overschiet en de leden, omdat de werkzaamheden ten einde zijn, huiswaarts keeren, welke houding dat zal hebben tegenover een besluit, zooals men het de Vergadering op dit oogenblik wil doen nemen, verklarende dat er geen tijd is om een voorstel tot vermindering van lasten te onderzoeken.

De moeilijkheid van het onderwerp. Maar, Mijne Heeren, is het voor de eerste maal dat aan dergelijk voorstel wordt gedacht? Een dergelijk voorstel is vroeger van Regeeringswege gedaan, en die gedeeltelijke afschaffing, welke door onze drie medeleden wordt beoogd, is meermalen, voorleden jare opnieuw, niet alleen aan-

Sluiten