Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, zoo ik meen, voor een deel, maar voor verre het grootste deel. de katoenen goederen, welke het Indisch leger noodig heeft, alle bij de Maatschappij van Weldadigheid besteld. Nu vraag ik, hoe worden de prijzen geregeld, die men vanwege het Departement van Koloniën aan de Maatschappij van Weldadigheid betaalt? Zoo hier een bedekt subsidie mocht worden verleend, dan wensch ik, dat de Kamer in staat worde gesteld, de hoegrootheid van dat subsidie te kunnen beoordeelen.

Het tweede punt geldt een tak zoowel van fabrieknijverheid als van handel, van groot gewicht voor dit Land en voor de koloniën. Er is, behalve den graanhandel, in onzen tijd geen tak van den wereldhandel, zóó uitgebreid als die in katoen. Ook onze fabriekvlijt in die stoffe is, gelijk het vertier harer fabrikaten op onze Oost-Indische markt sedert de laatste jaren over het algemeen zeer toegenomen: maar een deel, de handel in gekleurde weefgoederen. schijnt bij dien. welke die artikelen uit Duitschland en Zwitserland trekt, ver ten achter.

Een zaakkundige heeft een opzettelijk onderzoek ingesteld naaide oorzaken, welke aan de Duitsche en Zwitsersche goederen dier soort op .lava den voorrang boven de onze verschaffen.

De eerste vraag betrof de arbeidsloonen. Men bevond, dat zij in Beieren. Saksen en Zwitserland niet lager zijn dan de standaard der arbeidsloonen in Overijsel en Gelderland, waar gelijke fabrikaten worden geleverd.

Zijn wij wellicht ten aanzien van den prijs der garens in het nadeel? Wij ontvangen de garens, zooals het schijnt, voornamelijk uit Engeland. Welnu, doorgaans — zoo luiden mijne berichten zijn de garens hier beterkoop, althans niet duurder, dan die welke men in Saksen. Zuid-Duitschland en in Zwitserland bezigt. Laat men de garens aldaar komen uit Engeland, dan zijn zij bezwaard met de beschermende rechten van het Tolverbond; voorziet men zich. gelijk in Zwitserland, uit inlandsche spinfabrieken, zelfs dan schijnen de garens in prijs met die, welke onze fabrikanten uit Engeland ontbieden, althans gelijk te staan.

De verfstoffen, die men grootendeels uit Engeland en van hier ontleent, zijn in de Staten van het Tolverbond en in Zwitserland, volgens mijne bescheiden, duurder dan bij ons.

Wat de vrachten betreft zijn wij blijkbaar in het voordeel. I'it Saksen, Beieren en Zwitserland moeten de goederen een verren weg afleggen naar de zeehavens, naar Hamburg, Bremen, Marseille of Rotterdam. Wij hebben de havens van expeditie in de buurt.

Onze fabrikanten hebben den handel, die hunne voortbrengselen moet vertieren, dicht onder hun bereik; de Duitsche en Zwitsersche fabrikanten moeten dien op een afstand zoeken.

Bij dat alles komt nu het beschermend recht van 121/., percent,

Sluiten