Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeputeerde Staten zullen de verplichting, de noodzakelijkheid afleiden uit de geheele natuur en bestemming van het waterschap, beschouwd in verband met andere waterschappen en met de physieke gelegenheid over het algemeen.

Wat gebeurt, Mijnheer de Voorzitter, bij gemeenten, aan welke door de wet eene zekere verplichting is opgelegd, zoo de besturen van die gemeenten de verplichting niet nakomen? Het gemeentebestuur wordt door de hoogere autoriteit daartoe genoodzaakt. Heeft iemand eraan gedacht in zoodanige zaak den burgerlijken rechter tussehen beide te laten komen ? Heeft iemand er aan gedacht om, wanneer een gemeentebestuur zou willen zeggen: „wij gelooven niet dat wij volgens de wet verplicht zijn; gij Gedeputeerde Staten, gij Gouvernement oordeelt ten onrechte: wij wenden ons tot den burgerlijken rechter om ons recht te doen gelden , heeft iemand er aan gedacht het middel daartoe aan de gemeentebesturen te geven? Evenwel heeft men daar te doen met eene verplichting, bij de wet op eene wijze omschreven, die het doorgaans onmogelijk zal zijn ten aanzien van het maken van werken, in reglementen van waterschappen 11a te volgen. E11 bij deze zou men den burgerlijken rechter inroepen? Ik weet niet, Mijnheer de \ oorzitter, of men in vroegeren tijd. zoo men toen op die tusschenkomst van den burgerlijken rechter bedacht ware geweest, die volgens dit ontwerp nu zou plaats vinden, of men het toen doenlijk zou hebben gevonden 0111 de verplichting tot bet maken van werken in de reglementen zoo te beschrijven, dat de rechter daarin het criterium vond. dat hij er in zal moeten vinden. Ik weet niet of men het mogelijk zou hebben gevonden. Ik geloof dat men daaraan mag twijfelen. Maar in allen geval, bet is niet gebeurd, en nu zijn wij tegenover eene wetgeving, in reglementen neeigelegd, waarbij op niets minder dan op eene rechtspraak van den burgerlijken rechter tot vaststelling van de verplichtingen der waterschapsbesturen om werken tot stand te brengen, is gerekend.

W at zal nu gebeuren ? De burgerlijke rechter zal in de reglementen of andere verordeningen naar een duidelijken grond "der betwiste verbintenis zoeken, en waar hij dien niet ontdekt, daar zal hij moeten verklaren, dat het waterschap ongehouden is. Aldus zal de noodzakelijke samenhang der waterschappen onderling en met den waterstaat in het algemeen worden verbroken, of aaifeen gemis van stellige bepalingen, die soms niet. althans in die mate niet. als het voor den burgerlijken rechter noodig is, te geven zijn, worden opgeofferd.

Hoe weinig, Mijnheer de Voorzitter, tusschenkomst van den burgerlijken rechter met den aard van de zaak strookt, is uit die redenen, meen ik. blijkbaar. Ik voeg daar eene autoriteit bij, die. geloof ik. door onderscheidene leden en inzonderheid dooi'

Sluiten