Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grove, ondragelijke gebreken te hebben, dat ik haar niet zou kunnen aannemen, moest zij drie jaren, ja al moest zij slechts twee jaren bestaan. Zoo wij den termijn op den laatsten December 1856 bepalen, is er, meen ik, tijd genoeg in het aanstaande jaar, om het werk te verbeteren. Wij zorgen tevens voor de belangen van de schatkist, en voor die van de nijverheid, bij deze wet betrokken, indien wij door het amendement bij de Regeering het verzoek aandringen dat zij onverwijld de herziening vervolge, en ons in den loop van 1856 een nieuw voorstel onderwerpe. Zoo dat voorstel — ik wil nu niet spreken van het voorjaar, noch van den zomer — inkwam bij den aanvuny van de volgende zitting, dan zou men den noodigen tijd hebben om het behoorlijk te overwegen en eene nieuwe, (joede wet tot stand te brengen.

Het sub-amendement werd met 37 tegen 21 stemmen verworpen.

17 December. Ontwerp van wet tot wijziging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1855. Het plan bestond, aan onderscheidene waterschappen onderstand te verleenen.

Wanneer komt onderstand aan waterschappen van rijkswege te pas?

Ik ben niet van het gevoelen van den voorgaanden spreker, in zooverre hij het subsidiestelsel zelf onvoorwaardelijk afkeurt. Ik ben groot vriend van dat stelsel, met juistheid toegepast; en dit zal het geval zijn, wanneer het in het algemeen belang de kracht van hem, die ondersteund wordt, gaande houdt en hem tot grooter inspanning in staat stelt, dan anders mogelijk ware. Maar het subsidiestelsel, en in zooverre ben ik het met den geachten spreker eens. zal verderfelijk zijn, wanneer het de werking krijgt om plichtbesef en zelfstandige ontwikkeling te verzwakken of te dooden. Dan ontstaat een misbruik, dat ik evenzeer als de geachte spreker meen te moeten veroordeelen. maar daarom zal ik het gebruik niet verwerpen.

Ik denk niet in de bijzonderheden van dit artikel te treden. Ik zal in geene beoordeeling treden van de redenen, die het Gouvernement tot ondersteuning van een en ander subsidie bijbrengt, redenen, die mij soms zeer zwak voorkomen en die men, bij eene betere zaak, niet zou behoeven. Bij voorbeeld wanneer men zegt, ten aanzien van een zeer vermogend waterschap, dat het in de laatste jaren eenige tonnen gouds aan zijne dijken heeft besteed, en nu gereed is een werk. op f 136,000 geraamd, te ondernemen, indien het Gouvernement f 40.000 subsidie geeft. Mij dunkt, hetgeen een waterschap in de laatste jaren al of niet gedaan heeft, dat kan bij het verleenen of weigeren van een aangevraagd subsidie niet in aanmerking komen. Het komt alleen aan op het ver-

Sluiten