Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wensch op dit oogenblik geen vooroordeel, geen préjugé uit te spreken: ik verlang slechts, dat met een Nederlandsch technisch oog. uitsluitend van het Nederlandsche standpunt, onderzocht worde. De nadeelen. die wij ondervinden, zijn blijkbaar en erkend; en ik geloof dat de hydraulische wetenschap verre genoeg is gevorderd om de oorzaken tot klaarheid te brengen. Bleef de Regeering in gebreke daartoe de noodige maatregelen te nemen, dan zou ik de belanghebbenden durven aanraden zeiven een enquête van deskundigen in te stellen.

De bevloeiingen, klaagt men, onttrekken het voor de scheepvaart noodige water aan de Maas; zij brengen eene voor die vaart nadeelige strooming in het Zuid-Willemskanaal; maar zij staan ook met de jaarlijksche sluiting van dat kanaal in verband. De Belgen wenschen de tijdstippen der sluiting in overeenstemming met hetgeen de belangen der bevloeiing gedoogen, wij in overeenstemming met hetgeen de handel vordert, te bepalen. En de tijden, waarin deze zich eene sluiting der vaart, zoo zij onvermijdelijk is, het best kan laten welgevallen, komen met die, welke voor den landbouw aannemelijk zijn, niet juist overeen.

Bij de discussie over de wet tot regeling dei' irrigatiën van 1855 gaf het Belgische ministerie het voornemen te kennen de barver la Meuse, in de Maas een barrage of dam te leggen op de hoogte van Hocht, ten einde de rivier aldaar te doen klimmen en dus meer Maaswater beschikbaar te hebben tot afleiding naar het Zuid-Willemskanaal, en van daar naar de Campine. De kanalisatie, nu reeds tot Herenthals en Turnhout uitgestrekt, zal van daar tot Antwerpen worden voortgezet. Zij moet voor de scheepvaart en tot bevloeiing dienen. De vorige Minister van Binnenlandsche Zaken stelde den 13den Maart 11. het bevloeide terrein op 2000 bunders; neem aan, dat het dubbel zoo groot is; voor dat terrein was, zooals men in België klaagde, geen water genoeg te krijgen, en werd, zooals wij klaagden, reeds te veel water aan de Maas ontnomen; wat zal het wezen wanneer de ontworpen watergemeenschappen tusschen de Maas en Antwerpen voltooid zullen zijn ? Ik meen, dat dit wel eene ernstige enquête waard is, alvorens men met België overeenkome. Het plan van een barrage in de Maas bij Hocht is berekend om de rivier te dwingen, dat zij ook voor de provincie Antwerpen het noodige water afgeve. Doch dat plan kan zonder medewerking van ons Gouvernement niet tot stand komen. De Zuid-Willemsvaart ligt bij Hocht geheel op Belgisch gebied; maar de Maas is op dat punt grensrivier tusschen de beide landen.

Sluiten