is toegevoegd aan je favorieten.

De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J. R. Thorbecke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, i3 °®t0^e'"- Ontwerp van wet tot vaststelling der begrooting wegens

den arbeid der gevangenen over 1857. Artikel 1, onderartikel 1. trok een bedrag uit voor .traktementen, toelagen en belooningen deibeambten en bedienden, en voor tijdelijke waarneming van betiekkingen De post was f 300 hooger geraamd dan het vorige jaar

u waprnring Van tijdelijke diensten te kunnen vergoeden. De heer Rochussen verlangde, uit artikel 1 alleen dan

ivtr ™ ™arne",,n*en stalen, wanneer er. geld op het artikel over was. De verhooging kwam hem ongewenscht voor.

Ik heb aan den geëerden voorsteller van het amendement eene bedenking te onderwerpen. Het voortel der Regeering komt mij voor een bewijs te zijn van hare oprechtheid. Zij gewaagt in art. , onderdeel 1, van ,tijdelijke waarneming van betrekkingen", en trekt in den specificeerenden staat daarvoor f 300 uit. Indien nu de geachte voorsteller wenscht, dat dit artikel niet strekke om in de kosten van de tijdelijke waarneming te gemoet te komen, dan ware het natuurlijk, dat hij geene som met die bestemming in het artikel toeliet. — Maar ik kan vooralsnog geene reden vinden waarom men toegevende dat belooning van tijdelijke waarneming in het artikel zelf vermeld worde, er tegen is, dat de toelichtende staat een cijfer noeme, als het bedrag van hetgeen voor die tijdelijke waarneming zal kunnen worden besteed. Ik meen. Mijnheer de Voorzitter, en ik ben in dit opzicht van het advies van den geeerden afgevaardigde uit Rotterdam (den heer van Bosse), dat geene overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven op dezen post moet geschieden. Ik geloof dat het geval zich kan voordoen, waarin voor tijdelijke waarneming uitgaven noodig zijn maar ,k wensch dat bij dit artikel zelf daarop worde gerekend ' Ik zal dus tegen dit amendement stemmen, maar ik zal mij wel unnen vereenigen met een ander amendement, zoo het wordt voorgesteld, om dit onderdeel of artikel van het eerste artikel des ontwerps weg te nemen uit de rij van die artikelen, waarop uit den post van onvoorziene uitgaven kan worden overgeschreven.

De heer Rochussen dringt zijn amendement nader aan.

Ik wenschte, Mijnheer de Voorzitter, mij te hebben kunnen ovei tuigen van de juistheid der wederlegging van het geachte lid uit Alkmaar (den heer Rochussen). Doch ik beschouw die som van t o0() m den toelichtenden staat niet zoo zeer als eene verhooging eenf °Pgave der Regeering voorstellende het bedrag dat. naar hare schatting, de tijdelijke waarneming van betrekkingen zal kunnen kosten. De Regeering had. mijns inziens, bij den uitgewerkten staat even goed eene bijzondere som voor traktementen, eene andere voor toelagen, eene derde voor belooningen, en ten