Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viaag, niet alleen voor de landmacht in Nederland, maar ook omdat wij anders geen Indisch leger zouden hebben", en dezen grond drukte de Minister aldus uit: „het leger in Indië is van kop tot teen samengesteld uit bestanddeelen van het leger hier te lande."

Wanneer de Minister bij den ko/i gebleven ware. ik had geene bedenking, maar dat het Indisch leger van kop tot teen. dus ook al wat daartusschen ligt. uit bestanddeelen van het Nederlandsche leger zou zijn samengesteld, dit is strijdig met al wat ik over het leger m Indië gehoord heb. Het bestaat voor het grootste deel uit ïnlandsche soldaten, die. zoover ik weet, nooit in Nederland hebben gediend. En zelfs de soldaten, die van hier worden gezonden zijn meestal geene krijgslieden der Nederlandsche armee. Ja. daar zijn er onder uit het strafbataillon, sommigen ook, die vrijwillig hebben o\ergeteekend. maar dit zijn uitzonderingen. Meestal wordt het Indisch leger door andere elementen aangevuld, zooals nog de zendingen, waarvan wij dezer dagen vernamen, bewijzen: manschappen afkomstig uit een ontbonden vreemdenlegioen van een anderen Staat. De samenstelling van de Indische krijgsmacht is dus in zeer vele opzichten onafhankelijk van de samenstelling van het leger hier te lande: al is het van gewicht, dat de officieren, naar Indië gezonden, hier zijn geformeerd.

De Minister is in eene vergelijking getreden der kosten van zijn departement met die van het Departement van Oorlog in België.

Te dien aanzien zal ik de vrijheid nemen de cijfers te onderwerpen, die ik vind in het eenige budget, dat ik op dit oogenblik bij de hand heb, dat voor 1854. Het verschil van de daaruit uitgetrokkene departementskosten met die voor 1856 of 1857 zal wel niet groot zijn. zoo er al verschil bestaat. Het budget voor 1854 is berekend, zooals de note préliminaire zegt, op eene macht van 40.114 man en 8832 paarden. Voor kosten van het personeel van het departement vind ik uitgetrokken:

m art. 2, traitement des employe's civils 145.000 fr. voor charges ordinaires et permanents, en 6000 fr. voor charges ordinaires et temporaires, te zamen 151.000 fr.;

in art. 3, supplément aux officiers et sous-officiers employés au Departement de la Guerre 14.000 fr.

De Minister verzekert ons, dat bij het Departement van Oorlog te Brussel de soldijen dier onderofficieren niet, gelijk bij ons. bevonden worden uit de kosten van het Departement: maar dit kan geen verschil van eenig belang veroorzaken.

Eindelijk in art. 5: Dépot de la guerre, bevattende in zich het topographisch bureau, 19.000 fr. met 10.000 fr. voor charges extraordinaires et temporaires, te zamen 29.000 fr.

Trek ik die posten te zamen, dan verkrijg ik eene som van fr. 194.900, of ongeveer f97.450. Vergelijkt men daarmee decor-

Sluiten