Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men, ten einde onze roeping te verstoren, voor eene daad van bestuur verklare hetgeen niets anders is dan eene vraag, met het oe om het oordeel voor te bereiden, dat wij als volksvertegenwoordigers verplicht zijn te vellen. g

Öniwerp van wet tot aanmoediging van den invoer van granen en andere levensm.ddelen. Het ontwerp bedoelde slechts de wet

ri, n Tber, 1855 (Stbl" no" 18°) bestendigen tot op den •lsten December 1&>7. Daarbij stelde evenwel de heer de Briinv voor, terug te komen op de beslissing van het vorige Lr waTrbh de vermindering van inkomende rechten was uitgebreid'ook tot e mee van aardappelen. (Zie hiervóór blz. 322). Als beschermines rSCil6" papierfabrikant, .ei hij, was de,e v^TeriS

schermi lnnnf at de P»Pierf»b«-ikage reeds eene be

var, l ?eno°t van 5 percent, terwijl daarenboven de uitvoer recht fonfstof verboden was. En de vermindering van het

schade D, egen,ov?r' den a»r<3appelmeelfabrikanten tot ernstige schade. De vermindering kon er misschien bij eene algemeene

setus £:»"£' - *-• * *-*. -sr~

Op een punt, en dat is het hoofdpunt, ben ik zoo gelukkig van het gevoelen van den geachten voorsteller van het amendement ' f°n' 0 . iever; beeft hij erkend te zijn van het gevoelen, waaruit verleden jaar mijn amendement is voortgevloeid. Hij zal zich bij eene herziening van het tarief, voor eene algeheele opheffing van bet recht verklaren. Hierin, over het beginsel, zijn wij het eens

koZr t r" er' 'neent het geachte lid- redenen om terug te komen op hetgeen verleden jaar door de Vergadering, zoo ik mij

wel herinner, eenparig is goedgevonden, zonder bezwaar van den Minister van Financiën. Welke zijn de redenen, die bijgebracht zijn. De geachte spreker uit Gouda houdt zich aan de argumenten n een fabukant mt die stad, vervat in een ons medegedeeld rekwest In de eerste plaats zegt hij: men heeft het recht afgeschaft in het voordeel der papierfabrikanten, waarvoor te minder reden bestond, daar die fabrikanten reeds sterk werden beschermd Die bescherming vindt de geachte spreker denkelijk in het recht dat op invoer van lompen, waaruit het papier vLaardigd wordt k

antter £ ? he"nnert zich zondei' twijfel, dat het met de lompen nders dan met andere dergelijke stoften gelegen is. Men kan de

hoeveelheid lompen evenmin van elders erlangen als willekeuri-

vermeerderen; bij vrijen uitvoer van dat zeer gezochte artikel zou

dus onzen voorraad spoedig uitgeput, en niet aan te vullen zijn

dan } 7 1 T de l0mpen 0ük nu anders behandeld'

Was echte,STen fegmSelJ°nZer nieuwere wetgeving medebrengt. Was echtei begunstiging der papierfabrieken de grond, om het .

Sluiten