Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v'nde nu 'n de Memorie van beantwoording? Wel een

niet ontmoet m" ™ ^ Minister tegenstanders

niet ontmoet, maar geene eigen beginselen. Zoo ik een beeld

« gebruiken, dan vind ik in die memorie, gelijk ook — ik zal daarop teragkomen i„ de„ rede van dcn M*mLrv.n kele tonen aangeslagen, maar geen accoord gegrepen In de memorie lees ik : „dat de Regeering van oordeel is dat n e oogen van hen. die dit verwijt tegen ons belastingstelsel'aanoeiden. althans m dit opzicht in den laatsten tijd een -roote sta»

Het Is8dat " JÏ■ ^ aanvoerden" : ™lk verwijt?

Het is dat, waarvan in de vorige alinea wordt gezegd • dat als

r,k e,drr"am\8eb;ete"va" °na

meikt, dat in verhouding tot de direkte belastingen te veel Tan accijnsen werd geheven." Wie heeft dat verwijt gedaan ? Hebben

naar deV "8 T °"S be,astin§ste]sel wenschten, enkel gevraagd naai de sommen, die aan accijnsen of aan direkte belast in Sn

«oiden geheven? Hebben zij geen onderscheid gemaakt tusschen romige accijnsen en andere ? Het zou kunnen wezen dat aan accijnsen meer wierd geheven dan bij ons nu het geval is en wii evenwel tegen het stelsel geene bedenking hadden.

-Men beweert - zegt de memorie verder - dat verscheidene onzer belastingwetten verderfelijk zouden zijn voor de nijverheid en

kin "deze Tli " V°01' Welzl> dt'r natie. De Regeering

eeni^e vL t 8 ^ 06TZ» kan dus niet '«en, dat

SL lie !riJn8en e?Ök in Strijd z«n niet die h00fdbbeheerschen Ik h l T* ^ belasti^elsel moeten

„ft Ait A beh°ef geen voorbeeld bij te brengen; de spreker it Alknumr (de heer Rochussen) heeft gisteren nog op het meest duidelijke voorbeeld, den accijns np de brandstelen*gelei

«teM .eenSirr"',g """" *'ilstand "P het Sebie<l van belastinggeenszins wil aanprijzen, met minder moet zij zich verklaren

meent zi '^1 V0°™itl00pen °P dat gebied,'en als zoodanig

neent zij te moeten beschouwen het gevoelen dergenen, die de

scl a r-g/o°oP ,1Z ^ 611 ^ SteeDk0k'n ™chen ^ zien afgehewp a u a (,a".dezen «onvoorzichtig vooruitloopen", welke richtinbewandelt de Minister zelf? De Memorie van Beantwoording zegf

Jet ons niet; 21J schljnt vee]eer strijd ƒ g

hervorming verJangt. Zooveel is zeker, dat men uit die memorie niet kan ontwaren, welke beginselen de Minister volgt Kan ik die beginselen wellicht uit zijne handelingen afleiden?

oeld efCl ver'eden jaar de afschaffing van het tonne, v an den accijns op het gemaal voorgesteld. Ik heb geene ijheid om m de gezindheid, waarin die afschaffing werd voorgesteld. eenige gedachte aan een stelsel te zien; want blijkbaar «as dat voorstel enkel het middel om aan de zoogenaamde oppo-

Sluiten