Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu het zekere voor liet onzekere nemen, en bij de minste kans van vervolgbaarheid of bij voorspiegeling van eenige kans van de publicatie afraden of afzien.

In welken toestand zal men aldus komen ? In een veel slechteren dan wanneer men voorafgaand verlof noodig had. Bij censuur ware controle nog mogelijk. Want het stuk. waarvan het drukken of verspreiden in Indië verboden wierd. zou hier of elders uitgegeven, en zoo zou de inhoud met het Indisch verbod vergeleken kunnen worden. Maar wordt gehandeld, zooals de minister wil, onder den indruk van de algemeene afschrikkende kracht die het reglement bezit, dan behoeft men zonder twijfel evenmin rechtstreeksche toepassing van het reglement in bijzondere gevallen, als eene censuur.

Een derde opmerking. I)e Minister heeft toegegeven — en indien ik mij niet bedrieg, wordt hij hierin door verscheidene leden dezer Kamer gevolgd — aan eene verkeerde voorstelling van de macht der wet over de drukpers. Onder Lodewijk den XVden was gedurende 18 jaren Malesherbes oppercensor, onder den titel van : directeur de la librairie; dezelfde die later, op een gevaarlijken post. de advokaat geweest is van Lodewijk den XVIden. W at betoogt Malesherbes ? Hetgeen, dunkt mij. door de geschiedenis, ook sedert dien tijd. reeds is gestaafd. Wetgeving en gouvernement kunnen gemakkelijk de eerlijke pers belemmeren, maar de slechte niet keeren. Wet en gouvernement vermogen op dat gebied veel tegen het goede en weinig tegen het kwaad. De ondervinding, dunkt mij, Mijnheer de Voorzitter, heeft dit gestaafd; maar de Minister heeft haar niet geraadpleegd. Wat heeft de censuur vóór 17*9 of de uitstekend strenge wetgeving op de drukpers tusschen 1830 en 1848 in 1 rank rijk verhoed? Heeft dergelijke wetgeving Pruisen en Oostenrijk tegen wanorde en opstand beschermd ? Integendeel. Laat meer vrijheid, dan men wellicht op het oogenblik gebruikt, en gij zult ontwikkeling bevorderen. Te weinig \ rijheid doet de kracht tot worsteling tegen de perken keeren.

Eene andere dwaling is, mijns inziens, deze : vrijheid van drukpers komt te pas in constitutioneele landen — ook de geachte vertegenwoordiger uit de hoofdstad (de heer Godefroi) heeft inzonderheid daarop gedrukt — niet in autocratische rijken. Ik voor mij zou het omgekeerde liever betoogen. Ik zou meer kans zien om te bewijzen, dat vrijheid van mededeeling, door middel der drukpers, in een constitutioneel land. in een land met eene volksvertegenwoordiging, desnoods eer zou kunnen worden gemist dan in autocratische landen. In een constitutioneel land zou belemmering dier mededeeling met de geheele inrichting wel niet overeenstemmen; maar de behoefte aan die vrijheid is vooral sterk onder een autocratisch bestuur. Ik kome tot mijne vraag:

Sluiten