Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaafde, onafhankelijke hoofden, hiërarchisch en aristocratiscli tot innige eenheid verbonden, leeft onder de Europeesch-Engelsche drukpers wetgeving. Daarop antwoord de Minister tweeërlei. Vooreerst : in Britsch Indië is vrijheid van drukpers, maar hoe werkt zij ? Hoe zij werkt, wordt beschreven met de woorden van een afgetreden Nederlandsch Gouverneur-Generaal, die, na het bewind te hebben nedergelegd, gedurende eenige weken of maanden een reis dooi Britsch Indië gedaan heeft. Mijnheer de voorzitter, ik verzoek daartegenover het getuigenis te mogen plaatsen van iemand, die vijf en twintig jaren lang met het oog juist op de werking van de drukpers, in Britsch Indië heeft gewoond. Het is een NoordAmerikaansch missionaris, Ali.en, wiens werk in 1856 verscheen. Ik wil. mij ook nu beperken en de plaatsen uit dat werk niet voorlezen, maar ik verzoek verlof, om die in het Bijblad aan den voet mijner rede ie doen opnemen !). Zijn getuigenis komt hierop neder, dat die inlandsche pers aldaar, schoon niet overal op de beste wijze bestuurd, evenwel goede, en geen nadeelige gevolgen heeft.

De Minister antwoordt in de tweede plaats met de bedenking — ik zou haast zeggen met de phrase — ontleend aan het verslag van 1854, dat hij in meer dan één opzicht tot bolwerk heeft gekozen : „Engeland voedt zijne koloniën op voor de onafhankelijkheid". Kan dit, vraagt hij. bij de tinancieele behoefte, die wij hebben aan de bijdragen uit onze koloniën, ons doel zijn?" Wat de phrase betreft, gelooft men, Mijnheer de Voorzitter, dat Engeland voor die opvoeding een korten termijn gesteld heeft, en van meening is zijne bezittingen spoedig vrij en prijs te geven? Mij dunkt, wij zien daarvan de voorteekenen nog niet. Die opvoeding kan nog lang duren en langer, dan onze tinancieele behoefte aan koloniale bijdragen, hoop ik, zal duren.

') „ India ancient and modern by David O. Allen DD., Missionary of the American board for twenty-five years in India; member of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society; and corresponding member of the American Oriental Society."

(P. 270.) Lord William Bentinck left India in 1835, and as no successor had arrived, the government devolved upon sir Charles Metcalf, the senior member of council. Ilis administration was chiefly remarkable for removing some restrictions which had hitherto existed on the press of India. This change caused much discussion in India and in England. Many apprehended that to allow every individual to publish what he pleased, subject only to such penalties for abusing this liberty as existed in England, would soon be productive of great evils, and that it would soon be necessary to reimpose the former restrictions, or something equivalent to them. But the press, though used as freely by different classes of the native population in the discussion of political, religious and all other matters in their respective languages, as it is by European population in the English language, lias continued to be free, and none of the evils

Sluiten