Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE VOORDRACHT.

Zooals wel uit het vorenstaande volgt, berust liet geheele malariavraagstuk op de kennis van de malariaparasiet. Wij zullen bij onze practische oefeningen dadelijk met dit organisme te maken hebben; ik zal u daarom allereerst in een zeer beknopt overzicht, dat wij later meer uitvoerig zullen uitwerken, een en ander mededeelen over het organisme van Laveran. PLAATS v. l>. Zoölogisch behooren de malariaparasieten tot de klasse MAL. PAR. der Sporozoa, waartoe onder andete ook de Coccidiën 'HSCH SYS- behooren. Van die Sporozoa vormen de Haemosporidia eene TEEM. onderorde, waarin een groot aantal bloedparasieten zijn

bijeengebracht. Wellicht vinden wij later nog wel eens gelegenheid, de bij andere diersoorten voorkomende liaemosporodiën wat nader te beschouwen, voor 't oogenblik zullen wij onze aandacht bepalen bij die vormen, die bij den mensch worden aangetroffen. Ik gebruik hier het woord „vormen", en niet soorten", omdat ik door het uitspreken van dit laatste woord al dadelijk stelling zou nemen in een quaestie, waarover met vrij veel heftigheid is getwist, en waarover nog niet allen het geheel eens zijn, namelijk de vraag, of er bij den mensch verschillende soorten van malariaparasieten worden aangetroffen, dan wel of alle verschillende vormen, die men kan waarnemen, zoölogisch tot één species behooren. UNITEIT OF Laveran is van den aanvang af van meening, dat alle vorMULTIPLI- men die hij waarnam, van een en hetzelfde organisme afkomstig C11EIT. zjjn Qe itaiianen werden er echter door hunne studiën weldra toe gebracht, meer soorten aan te nemen, die zij scherp van elkander scheidden en die nooit in elkander zouden overgaan, wat Laveran ten stelligste tegensprak. Het was een vraagstuk van meer gewicht dan men zoo oppervlakkig zou zeggen. De consequentie toch van het aannemen van verschillende soorten van parasieten is, dat men ook verschillende, aetiologisch scherp van elkaar gescheiden soorten van malaria moet aanemen, terwijl volgens Laveran alle malaria een en dezelfde zou zijn, en er geen enkele reden bestond, om de klinisch zoo uiteenloopende vormen ook

Sluiten