Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNIEK.

door deeling vermenigvuldigen, en later ook weer geslachtelijke parasieten vormen.

Voor wij tot de nadere bespreking der drie boven aangeduide soorten van malaria-parasieten overgaan, moeten wij ons eerst nog orienteeren op het gebied der techniek, ten einde in staat te zijn, het theoretisch geleerde direct aan de practijk te toetsen.

Vooreerst het bloedonderzoek.

Hiervoor bestaan tal van methoden, die natuurlijkerwijs in twee groepen worden gesplitst, nl. het onderzoek van het levende, en dat van het gefixeerde bloed.

HLOEDtSDEÜZOEK.

Het onderzoek van het versche, levende bloed geschiedt als volgt: Men reinigt eenige dek- en voorwerpglaasjes zeer zorgvuldig met alcohol of aether, en wascht eveneens een vingertop van den te onderzoeken patiënt met alcohol of aether af. Dan geeft men in dien vingertop een prikje,

HET MAKEX VAX EEX LEVE XP HLOEDl'l'A El'.

zoodat er een kleine droppel bloed te voorschijn komt. Men kan dat doen met een willekeurig scherp voorwerp, mits het slechts gedesinfecteerd is: een vaccinelancet, een vaccinostyle, de punt van een schrijfpen, een speld, een naald of wat dan ook. Er zijn hiervoor zelfs bijzondere instrumenten uitgedacht, b. v. de naald van Francke, een zeer elegant toestelletje, waarmee men in de damespractijk furore kan maken, doch dat feitelijk volmaakt overbodig is. Wij prikken meestal met een vaccinostyle individuel. Een aantal van deze pennetjes is altijd gedesinfecteerd aanwezig, zoodat wij steeds in staat zijn, van een aantal personen praeparaten te maken, zonder dat telkens weer een tijdroovende steriliseering noodig is. Men kan natuurlijk met hetzelfde succes in een oorlel of in een teen prikken, dat is „reine Geschmackssache".

De eerste droppel wordt weggeveegd, en men verschaft .zich een tweeden, waartoe soms een lichte druk noodig is, wat zonder eenig bezwaar kan geschieden. Het zorgvuldig gedroogde dekglaasje wordt daartegenaan gehouden, zoodat

Sluiten