Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNIEK.

maar ontbrak de karakteristieke cliromatinekleuring, waar het juist om te doen is. In één woord, de methode was zoo grillig in hare resultaten, dat men er meer teleurstelling dan succes mee had. Het is nu een groote verdienste van Ziemann, dat hij door een omslachtig en tijdroovend onderzoek heeft aangetoond, 1°: dat niet elk methyleenblauw en elk eosine voor de kleuring volgens Romanowsky bruikbaar zijn, terwijl hij aangaf, welke merken geschikt zijn, en 2Ü. dat voor elke oplossing experimenteel moet worden vastgesteld, in welke verhouding de beide stoffen moeten worden gemengd, om de verlangde kleuring te verkrijgen. Hij gaf ook een verklaring van deze feiten, die later gebleken is, onjuist te zijn, en waarop wij dus niet nader zullen ingaan. Door de door Ziemann aangegeven verbeteringen op te volgen beschikten wij over een methode, die nog wel vrij omslachtig was en nog al lastig in de toepassing, maar waarmee men ten minste inet zekerheid prachtig gekleurde praeparaten kon verkrijgen. Er viel echter nog veel te verbeteren, en een behoorlijke verklaring ontbrak nog geheel. De eerste schrede op den weg der juiste verklaring werd gezet door Nocht, doordat hij de veronderstelling liet varen, dat het uitsluitend eosine en methyleenblauw en tusschen deze twee gevormde verbindingen zijn, die bij de kleuring eene rol spelen. Hij kwam namelijk op liet denkbeeld, dat de eigenaardige cliromatinekleuring zou worden veroorzaakt door toevallig in het methyleenblauw aanwezige verontreinigingen, wat hij weldra met zekerheid kon bewijzen, zoodat hij het recht had te zeggen: „Reines Methylenblau „und Eosin allein geben nie die Romanowsky'sche Farben„reaktion." Hij kwam tot deze overtuiging doordat hij door toevoeging van geneutraliseerd polychroom methyleenblauw van Unna bij methyleenblauw en eosine ook dan de gewenschte kleuring kreeg, als hij gebruik maakte van merken methyleenblauw die, met eosine alleen gemengd, volkomen in den steek lieten. Unna's polychroom methyleenblauw nu

2.

Sluiten