Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE VOORDRACHT.

MALARIA PNEUMOXI CA.

Er schijnt ook voor te komen een malaria pneumonica. Ik heb die nooit gezien, maar collega Persenaire nam dié, naar hij mij mondeling meedeelde, waar op Gombong, terwijl collega Terburgh ze meermalen op Sawah Loento heeft geobserveerd. Zij is hierdoor gekarakteriseerd, dat zich bij de malaria verschijnselen voegen van infiltratie van de long, die met de koorts op en neer gaan, derhalve intermitteerende pneumoniesymptomen. Hoewel ik natuurlijk gaarne de juistheid der waarnemingen erken, moet ik opmerken, dat men daarmede het voorkomen van een echte malaria pneumonica nog niet bewezen heeft. Het wil mij toeschijnen, dat wij hier met meer kans te doen zullen hebben met longontstekingen, wier oorzaak moet worden gezocht in een der gewone pneumonie veroorzakende organismen (pneumococcen, streptococcen, enz.) en dat het verloop dier pneumonie onder den invloed staat van de bestaande malaria. Het is reeds een oude opmerking van Manson. dat onder den invloed van malaria de meest verschillende ziekten neiging kunnen vertoonen tot het aannemen van een intermitteerend karakter, en dit kan ook met deze zoogenaamde malaria pneumonica zeer wel het geval zijn.

Meer zullen wij hier over de pernicieuse malariavormen niet mededeelen. Het medegedeelde is voor een eerste kennismaking voldoende en het zou ons veel te ver voeren, wanneer wij alle zeldzame gevallen, zooals zij wel eens beschreven zijn, zouden moeten nagaan.

(.EMEiXGDE IXFECTIES

Wij zullen nu een enkel woord zeggen over gemengde infecties, dat zijn de zoodanige, waarbij men in het bloed parasieten van verschillenden aard vindt. Verreweg het meest algemeen is daarin de combinatie van tropica en tertiana. Driemalen zag ik in één praeparaat parasieten van tropica, tertiana en quartana.

Dat gezamenlijk voorkomen van verschillende soorten van parasieten bij denzelfden patiënt is niet bepaald zeldzaam; ik vond van 1072 malarialijders bij 54 gemengde infectie, dat is bij ruim 5 °/0.

I

Sluiten