Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE VOORDRACHT.

Wij moeten principieel twee verschillende vormen van recidieven onderscheiden, nl. die met korte en die met lange intervallen. Men spreekt van kort-intervallaire recidieven wanneer de koortsvrije periode niet langer is dan een dag of 18. Deze treden op zonder eenige aantoonbare oorzaak. De patiënt houdt zeer dikwijls nog rust en is in den regel nog onder chininebehandeling, ja, heeft niet zelden op den dag zelf nog een flinke dosis chinine gebruikt, maar toch stijgt plotseling de temperatuur en komt een compleete koortsaanval tot ontwikkeling. Meestal duurt de koortsvrije periode, die aan zoo'n kort-intervallair recidief voorafgaat, een of twee incubatietijdperken, derhalve ongeveer 6 of 12 dagen. Zooals ik reeds zei, kunnen zij door dagelijksche chininetoediening lang niet altijd worden tegengegaan. Wel is er echter een andere factor, die op het al of niet optreden van die kort-intervallaire recidieven van grooten invloed is, nl. of de primaire malaria, direct van den aanvang af, goed is behandeld.

Wanneer iemand voor het eerst een malaria-aanval krijgt, een primaire infectie dus, en hij wordt dan direct krachtig behandeld, dan is de kans op kort-intervallaire recidieven oneindig geringer dan wanneer de patiënt de koorts eerst eenige dagen laat loopen of chinine neemt in onvoldoende hoeveelheid of op een verkeerde manier.

Daaromtrent is een interessant onderzoek gedaan met betrekking tot tertiana, waarbij het volgende is gebleken.

Bij 145 gevallen van tertiana, die vroegtijdig en systematisch waren behandeld, kwam het slechts in 37°/0 tot kort-intervallaire recfdieven; bijna altijd bleef het bij één recidief en slechts bij 11/2°/0 kwam er nog een tweede. 291 gevallen waren onregelmatig en niet direct van den aanvang af behandeld. Hier kwam het bij 85°/0 tot recidieven. Bij 120 was in het geheel geen behandeling ingesteld; hier trad bij 99°/0 recidief in. Bovendien waren de recidieven bij de laatste twee categorieën hardnekkig en hevig. Bij tropica werden

Sluiten