Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

overeenkomstige resultaten verkregen. Hieruit blijkt dus wel, dat het voor de malariabestrijding van het grootste gewicht is, dat een patiënt, wanneer hij eenmaal aangetast is, zoo spoedig mogelijk grondig worde behandeld. De consequentie hiervan is, dat men bij de malariabestrijding in het leger meer dan tot dusver geschiedde hieraan de aandacht behoort te schenken. Tegenwoordig gaat het zoo, dat een soldaat, die voor het eerst koorts krijgt, naar de wacht gaat, en op raad van zijne kameraden een kopje chinine neemt, of dat hij heelemaal niets doet, zoodat hij eerst wanneer hij eenige dagen koorts heeft gehad en het maar niet beter wil worden, er toe besluit, zich ziek te melden. Dit is een groote fout en oorzaak van veel ellende, want juist daardoor verhoogt de man zeer de kans um zelf lang ziek te blijven en de ziekte op anderen over te brengen. Het zou daarom zeer wenschelijk zijn, in dit opzicht zoodanige maatregelen te treffen, dat militairen door nalatigheid of on verscliilligheid zich zelf en anderen geen schade kunnen doen.

Terwijl recidieven met korte intervallen, zooals wij gezien hebben, ontstaan zonder bekende oorzaak, treden recidieven met langen interval alleen op, wanneer de patiënt zich heeft blootgesteld aan den eenen of anderen schadelijken invloed. De intervallen zelf kunnen duren van enkele weken tot een paar jaar. Er zijn nl. goed geconstateerde gevallen bekend, waarbij iemand een malariahaard verliet en verder verblijf hield in een streek waar nooit malaria ontstaat, en die dan toch na twee of zelfs na drie jaren nog recidieven kreeg. Dergelijke recidieven komen voor 11a de meest verschillende schadelijke invloeden, b.v. na kouvatting, na trauma, na vermoeienis, na dieetfouten, bij intercurrente ziekten, ja zelfs 11a het

gebruik van bepaalde stoffen.

Zoo zijn er malarialijders, die door het eten van perziken of door het drinken van een joodkalioplossing zich met zekerheid een recidief op den hals kunnen halen.

Langintervallaire recidieven kunnen korten tijd 11a den

Sluiten