is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIAGNOSE.

Ik wil integendeel betoogen, dat het voor den wetenschappelijk denkenden en werkenden arts onontbeerlijk is.

Wanneer men zijn therapie van een juiste diagnose wil laten afhangen, wanneer men in staat wil zijn een goede prognose te stellen, dan spreekt het van zelf, dat aan de diagnose behoorlijk strenge eischen moeten worden gesteld.

Nu is het, zooals het uit het vorenstaande al volgt en zooals nog nader zal worden ontvouwd, in de meerderheid der gevallen niet mogelijk, zonder bloedonderzoek verder te komen, dan tot een zekeren graad van waarschijnlijkheid.

Hier kan men alleen door het aantoonen der malariaparasieten die waarschijnlijkheid in zekerheid omzetten. Het is nu maar de vraag, wat men voor zich zelf eischt en wat men voor zich zelf voldoende vindt, 0111 d£ waarde van het bloedonderzoek te taxeeren. Is men alleen medicus, om waar de patiënt behandeld wil worden, een recept te schrijven en een rijksdaalder te beuren, dan kan men waarlijk het bloedonderzoek best missen en komt men even ver met de formule „K, koorts, kinine", als men zich maar tot regel stelt, iederen koortspatient dadelijk chinine te geven; maar als men zich, wat toch zeker niet te veel gevergd is, op het hoogere standpunt plaatst, dat men niet zuiver empirisch maar rationeel wil handelen, dan zal men ten volle overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van het bloedonderzoek op parasieten, om in concreete gevallen een zekere diagnose en een juiste prognose te kunnen stellen en een rationeele therapie te kunnen inleiden.

Aangenomen nu,—wat ik hoop,—dat gij U onder de laatstgenoemde categorie wilt scharen, dan komt nu een vraag aan de orde, die van beteekenis is voor de practische uitvoering van het onderzoek, nl.: wat is de geschiktste tijd voor het bloedonderzoek. In het algemeen moet worden gezegd, dat het begin van den koortsaanval en de tijd kort voor het uitbreken van de koorts daarvoor het minst geschikt zijn. Dan toch heeft de sporulatie der parasieten plaats en