Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIAGNOSE.

zonder den afloop van liet bloedonderzoek af te wachten. Wij zien hier dus, dat in dergelijke gevallen de diagnostiek soms een negatief karakter moet dragen en dat men moet handelen in het belang van den patiënt, voordat men met zekerheid tot den juisten aard der ziekte kan besluiten.

Hetzelfde geldt ook alweer bij febris eclamptica

van kinderen.

Ik wil hier nog even opmerken, dat deze opvatting niet algemeen wordt gedeeld en dat met name collega Terburgh nog onlangs heeft geschreven, dat men wel doet, altijd het positief resultaat van het bloedonderzoek af te wachten, vóór men chinine geeft. Ik deel die meening niet, omdat naar mijn overtuiging het consequent doorvoeren daarvan onder omstandigheden ten nadeele van den patiënt kan zijn.

Wij zouden hier nog kunnen spreken over het differentieeren met allerlei soorten van sepsis, met tuberculose, enz. enz., maar dat zou ons te ver voeren en ook hier is altijd een volledig onderzoek voldoende, om malaria te kunnen aannemen of uitsluiten, zoodat wij daarop niet

nader behoeven in te gaan.

Ik wil nu nog twee ziekten noemen, die in den aanvang voor malaria kunnen worden gehouden, wanneer men niet zijn diagnose toetst aan het onderzoek op parasieten.

F(n/:i.w/v

Dat is in de eerste piaais ue niaridM», ..jv.

tot tijd koortsen voorkomen, die eenige dagen duren en die dan spontaan ophouden, om na korteren of langeren tijd terug te keeren, welke koortsen een gevolg zijn van ontsteking van de lymphevaten, die veelal niet direct kan worden herkend, omdat zij diep zijn gelegen. Wanneer daarbij geen specifiek teeken van filariasis bestaat, zooals elephantiasis, lymphscrotum, chylurie en andere, dan is de herkenning dezer ziekte niet zoo voor de hand liggend. Men zal dan beginnen met aan malaria te denken en den patiënt daarop onderzoeken of eventueel behandelen, maar krijgt geen volledig succes. Wel wordt de patiënt na

Sluiten