Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROPHYLAXIS.

ook in de holten tusschen de bladscheeden van jonge klappers en van papaya heeft men elders water gevonden, waarin vele anopheleslarven welig tierden. Mocht dit blijken, ook hier het geval te zijn, dan wordt daardoor natuurlijk de strijd tegen de anopheles al weer oneindig veel moeielijker, want het gaat niet aan, den aanplant van deze boomen te verbieden.

Verder moeten hierbij worden genoemd drainage van den bodem, waardoor de vorming van plassen onmogelijk wordt gemaakt, en het planten van verschillende boomen, die zeer veel water aan den grond onttrekken, zooals eucalyptus en zonnebloem.

Ad. 2. Voorkómen van het binnendringen vdu ina.c iaparasieten in den mensch. Hierbij staan wij voor een hoofdstuk, dat van groote beteekenis is geworden, ook in de practijk. Men kan het binnendringen van malariaparasieten voorkómen, door den mensch te vrijwaren voor de steken van anopheles. Daarvoor zijn alleen die maatregelen noodig, die men samenvat onder den naam mechanische prophylaxis. Hiertoe behooren in de eerste plaats de muskietenvrije huizen.

srui: 1'Hol'll YLAXIS.

Deze worden in Italië zeer veel aangewenu, vuuiai .anga u,. spoorlijnen in malariastreken; zij hebben bij het personeel van die spoorwegondernemingen succes gehad. Het zijn huizen, waarvan alle openingen, zooals vensters, schoorsteenen en ventilatie-openingen zijn afgesloten door metaalgaas, dat zóó fijn is, dat er geen anopheles door kan. Alle deuren zijn dubbel, zoodat men eerst in een portaal komt, alvorens de woning te kunnen binnentreden, waardoor ook alweer het binnendringen van muskieten in huis wordt bemoeilijkt. Aan alle deuren zijn veeren bevestigd, zoodat zij nooit kunnen openstaan, maar vanzelf toeklappen. Op die manier gelukt het, de menschen te doen verblijven in woningen, waarin ze absoluut zijn gevrijwaard voor den steek van muskieten.

Sluiten