Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE VOORDRACHT

z\\i:i:ri'ui:di:i:s

Het is hier de plaats, om een ernstig woord van waarschuwing te doen hooren tegen de zoogenaamde „zweet-

„poeders," waarvan het gebruik zeer algemeen is, en waarom door de meeste koortslijders in het hittestadium wordt gevraagd. Onder dien naam zijn bekend poeders van antipyrine, antifebrine, phenacetine, aspirine, pyramidon enz. enz., die inderdaad in staat zijn, den lijder veel van het onaangename van den koortsaanval te besparen, terwijl zij hem door de daarop veelal volgende profuse zweetafscheiding in den waan brengen, dat de aanval er door wordt verkort. Ik ben bang voor al dergelijke ... ines bij koortsende patienten, omdat zij hartzwakte en collaps kunnen veroorzaken., Ik weet heel goed, dat het nieuwste . . ine altijd prachtig werkt en nooit schadelijke bijwerkingen vertoont, maar de geschiedenis leert, dat dit stadium nooit heel lang duurt en dat nadere kennismaking met zulk een middel tot dus ver altijd de onjuistheid van een dergelijk optimisme heeft aangetoond. Zelf heb ik een zeer onaangename ervaring opgedaan met antifebrine in den gulden tijd van dit middel, toen het alleen goed heette te doen. Er was toen zelfs officieel door den chef van het hospitaal een order uitgegeven, dat iedere koortslijder, die 40" had, 0,5 antifebrine moest hebben. Zoo gebeurde het op mijn wacht, dat men mij rapporteerde, dat een inlandsch fuselier 40"2 had; ik ging er heen en gaf hem „vorschriftsgemass" een poeder. Maar aangezien ik er toen al niet veel mee op had, gelastte ik den oppasser, mij om het uur de temperatuur te komen melden. En ziet, twee uur later kwam de man mij vertellen, dat de patiënt heelemaal geen temperatuur meer had en lekker was, hetwelk in het Nederlandsch overgezet beteekent, dat hij geen koorts meer had. Bij nadere navraag bleek mij echter, dat het rapport bijna letterlijk kon worden opgevat, want de thermometer stond op 34.4. Ik spoedde mij natuurlijk dadelijk naar den lijder en vond hem in collaps met een filiformen pols van ruim 120, koud zweet enz. enz.

Sluiten