Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastzetten van den Europeeschen of liever Europeesch-Amerikuanschen invloed in Azië en de verdere ontwikkeling der nieuwe wereld aan de overzijde van den oceaan, tot aan de uitbarsting van den grooten strijd, die een einde maakte aan het oude Amerika.

Het vierde boek omvat den tijd tusschen de jaren 1859 en 1880, dm tijd, waarin hoofdzakelijk die veranderingen hebben plaats gehad op staatkundig en maatschappelijk gebied, welke aan de wereld haar tegenwoordige uitwendige gedaante hebben gegeven, terwijl het vijfde de wording van het heden beschrijft, de ontwikkeling en verandering der wereld van 1880 tot op onzen tijd.

Zooveel in mijn vermogen is, heb ik getracht mijn voorstelling op te bouwen op vertrouwbare gegevens. Maar die gegevens heb ik gemeend niet telkens te moeten aangeven. Een boek als dit is bestemd om gelezen te worden, niet bestudeerd; ik meende mijn lezers niet te moeten lastig vallen met voortdurend verwijzen naar en aanhalen van allerlei bronnen, die de meeste toch zeker niet zouden naslaan.

Mijn statistische mededeelingen heb ik voor een goed deel geput uit de in vele opzichten als officieel te beschouwen opgaven van den „Almanach de Gotha", niet zelden echter ook uit andere bronnen.

Uitspraken van andere schrijvers heb ik niet vermeld, zoomin waar ik ze beaamde als wanneer ik er van verschilde; ik geef mijn schets, zooals ik meen haar voor mij zeiven te kunnen verantwoorden; wat anderen meenen is mij allerminst onverschillig, maar hier achtte ik het niet de plaats daarover te spreken.

Ik zal hier evenmin spreken over mijn opvatting der gebeurtenissen en van haar samenhang en wederkeerigen invloed, als over mijn wijze van voorstelling, die ongetwijfeld eenigermate ongelijkmatig zal worden bevonden. Al naar ik het voor het recht begrip eener gebeurtenis noodig achtte, ben ik in mijn voorstelling breedvoerig of kort geweest.

Aan mijn lezers laat ik het oordeel, of ik er in geslaagd ben in mijn schets een voorstelling te geven der ontwikkeling, waardoor de. wereld zoo is geworden als zij thans is.

Leiden, 1902. P, j, MULLER.

Sluiten