Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

] (

De Julirevolutie en haar Kevolgen

neer daar de openbare meening in Europa, ook van de meest onverlacht conservatieve zijde, zich in dezen strijd van onderdrukte christenvolken tegen Muzelmansclie overheersching krachtig ten gunste der jpgestane Grieken uitliet op een wijs, welke een aantal regeeringen weerhield Oostenrijks leiding ook hier te volgen.

Zoolang nog keizer Alexander van Rusland leefde, kon Metternich hopen zijn staatkunde te handhaven, maar toen deze door zijn broeder Nicolaas was opgevolgd, keerde Rusland terug tot zijn oude zelfstandigheid en trad openlijk op tegen de Turken. Bij den vrede van Adrianopel werd de Porte gedwongen de onafhankelijkheid van Griekenland te erkennen, nadat die reeds te voreu gered was geworden in den slag bij Navarino, waarin Russen, Engelschen en ïranschen te samen de Turksche zeemacht hadden vernietigd. Wat men de Heilige Alliantie placht te noemen, de samenwerking der groote mogendheden tegen elke politieke verandering, bestond niet meer.

Vijf jaren later had het drijven der clericaal-reactionnaire partij in Frankrijk de Julirevolutie van 1S30 ten gevolge, de eerste beslissende zegepraal der liberale beweging. De mogendheden zagen den val der legitieme monarchie, de vernietiging van haar eigen werk, werkeloos aan. Zij haastten zich zelf gemeeue zaak te maken met de nieuwe revolutionnaire regeering in Frankrijk en met het de liberale beweging op het vasteland begunstigende Engeland. Om verdere uitbreiding der omwenteling en een Europeesehen oorlog te voorkomen, legden zij zich neer bij liet resultaat der onmiddellijk op de Juli-revolutie volgende Belgische onwenteling en bezegelden de vernietiging van het werk van het Weener Congres door toe te stemmen in de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland en toe te laten dat deze scheiding aan de Nederlandsche regeering met geweld werd afgedwongen.

Onder den indruk dezer gebeurtenissen breidde de liberale beweging zich geweldig uit. Zelfs in Duitscliland werd zij niet meer onderdrukt, te minder omdat zij zich binnen de perken der wettelijkheid wist te houden. Na 1830 had dan ook de Europeesche wereld in vele opzichten een geheel ander voorkomen gekregen. In Engeland behaalde het liberalisme overwinning op overwinning, op staatkundig zoowel als op economisch gebied; in Frankrijk moest de regeering, zelfs als zij elke verdere uitbreiding der liberale staatkunde als gevaarlijk aanzag. zich toch uiterlijk als liberaal voordoen. In Duitscliland begon weliswaar in 1S32, na het kinderachtige Frankforter "Attentat ,

Sluiten