Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het congres, de vergadering van afgevaardigden van alle staten, welke als hoogste autoriteit gold, bepaalde, dat het gemeenschappelijk bezit zou blijven van de geheele natie. Waren deelen van dit gebied sterk genoeg bevolkt, om op zelfregeering aanspraak te kunnen maken, en voldeden zij ook overigens aan zekere voorwaarden, dan zouden deze van de massa worden afgescheiden en tot afzonderlijke staten gevormd, die als gelijkwaardige leden in de Unie zouden worden opgenomen. Datzelfde werd bepaald omtreut deelen van sommige staten, wanneer die aan dergelijke voorwaarden voldeden en hun eigen en het algemeen belang vorderde dat zij niet langer in den staat bleven, waartoe zij tot nog toe behoord hadden; een bepaling, welke een paar jaren na het in 1789 in ] werking treden der constitutie toegepast werd op het achterland van New-York, dat onder den naam van Yermont, en op dat van Virginië, dat onder dien van Kentucky als zelfstandige staat in de Unie werd opgenomen. Nog eenige jaren later, in 1796, werd het sedert de laatste twintig jaren gekoloniseerde land bezuiden Kentucky, als de staat Tennessee tot de Unie toegelaten; het eerste deel van het gemeenschappelijk grondgebied, waar een nieuwe staat zich had gevormd.

Dat dit reeds toen mogelijk bleek, was wel een bewijs van de ontwikkeling der Amerikaansche natie, die dan ook in de zeventien jaren sedert de erkenning liarer onafhankelijkheid, al zoo goed als verdubbeld was, zonder dat er immigratie op zoo groote schaal had plaats gehad, dat deze ouder de oorzaken dier toename kon mede geteld worden. Evenwel was er in het gemeenschappelijk grondgebied nog zulk een ontzaglijke ruimte over, dat velen het volstrekt noodeloos achtten het te vermeerderen en daarom zich sterk verzetten tegen den koop van het geheele overige Louisiana. Het omvatte al het land bewesten den Mississippi en bezuiden het in liet hooge Noorden gelegen gebied van de Eugelsche Hudsonsbaaicompagnie, en strekte zich tot aan de grenzen van het toen nog Spaansche Mexico en, meer in het noorden, zelfs tot aan de Stille Zuidzee uit. Frankrijk had het, na het verlies van Canada en van de oostelijke helft van Louisiana, als een waardeloos bezit aan Spanje overgelaten, maar het bij het verdrag van San Tldefonso, in 1796, teruggenomen.

In 1803, toen de oorlog tusschen Engeland en Frankrijk op nieuw was begonnen, beschouwde Napoleon dit land als een onhoudbaar bezit en bood hij het daarom aan de Vereenigde Staten aan voor een som van

3e eerste

nieuwe

staten.

Eerste vermeerdering van grondgebied. Koop van Louisiana.

Sluiten