Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest beteekenisvolle jaren in de geschiedenis der Yereenigde Staten geweest, terwijl het tevens opmerkelijk is, dat met dat jaar de landverhuizing uit Europa naar Amerika voor goed groote afmetingen begon aan te nemen. Dat jaar sluit, om zoo te zeggen, het eerste tijdperk van het leven der Yereenigde Staten af.

De Amerikaansche natie was intusschen reeds een geheel zelfstandig volk geworden, dat alleen door zijn taal, en eenigszins ook door zijn staatkundige en maatschappelijke instellingen, zijn Engelsche afkomst deed blijken. In de oude dertien staten was dat het meest liet geval met die van Nieuw-Engeland, waar vooral in de steden aan de kust veel herinnerde aan de oude koloniale tijden eu de vreemdeling zich soms in Europa verplaatst kon deuken. New-York begon reeds dat kosmopolitisch karakter te dragen, dat in de 194e eeuw van zelf elke groote havenstad eigen is. Het oude Nederlandsche element trad er betrekkelijk weinig op den voorgrond, liet was er niet sterk genoeg voor. De afstammelingen der Nederlandsche kolonisten waren wel niet verengelscht, maar wel geamerikaniseerd; vooral de namen van plaatsen en familiën hielden de herinnering er aan levendig. De Knikkerbockers, zooals zij door een der weinige in Europa bekende Amerikaansche letterkundigen van dien tijd waren gedoopt, vormden volstrekt geen afgesloten kaste, geen aristocratie, al onderscheidden zich sommigen hunner reeds door den grooten rijkdom, dien zij door liun ondernemingsgeest, gesteund op oud en aanzienlijk bezit, hadden verworven.

Yeel meer liet zich in de zuidelijker gelegen oude kwaker-kolonie Peiinsvlvanië het Duitsche element gelden, dat daar en in het achterland van New-York, naar den kant der groote meren Erie en Untario in zeer grooten getale aanwezig was en dagelijks door de, meest ii New-York landende, Duitsche emigranten werd versterkt. Dit elemeni behield wel niet veel van zijn oude nationale eigenaardigheden (hei jongere geslacht verloor zelfs meest zijn eigen taal) maar het brach er veel toe bij om Philadelphia het karakter te doen verliezen, da het no? in de dagen van den onafhankelijkheidsoorlog in het geheeli land onderscheidde.

Maar hoe groot ook reeds in die dagen in het noordelijk deel vai de Unie het verschil mocht wezen tusschen het leven daar en ii Europa, alles was er op een soortgelijken voet als in Europa ingericht De takken van bedrijf, waarvan de bevolking leefde, waren geei

Eigenaardigheid en ontwikkeling der Amerikaansche natie.

L

t

tl

1

1

1

Sluiten