Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s c

1

g

c c 1 1 I

(

I

Toenemende immigratie uit Europa.

triid steeds verder terug gedreven Indianenstammen. Maar al kregen le nieuwe staten in het westen in werkelijk verwonderlijk korten tijd iet voorkomen van beschaafde landen, al verrezen er spoedig tal van teden, regelmatig aangelegd op een schaal, die velen in dien tijd .verdreven, ja belachelijk groot voorkwam, en al werd er de maaglelijke grond tot vruchtbare weiden en korenvelden omgeschapen, zij varen en bleven toch iets geheel anders dan de oude staten aan de cust- er was haast niets meer wat aan Europa herinnerde. Zij konden net recht de nieuwe wereld heeten. Reeds de geweldige ruimte, waarin de toch fabelachtig snel zich vermeerderende, bevolking als verlween, de ontzaglijke afstanden tusschen de door haastig aangelegde, meest uiterst primitieve wegen verbonden middelpunten van verkeer, ie groote uitgestrektheden oerwoud en onontgonnen land, waar de dieren ier wildernis nog in grooten getale huisden, ook al waren sommige, zooïls de bison, nog sneller uitgeroeid en naar het westen verdreven dan ie roode jaarers die van hun vleesch leefden, dat alles gat hun een geheel ander karakter dan eenig land aan de overzijde van den oceaan.

Het land was zoo groot en daarom zoo goedkoop te verkrijgen voor wie het wilde ontginnen, dat het al spoedig den uit Europa aangekomen landverhuizer aanlokte, die veelal in de kuststaten geen voldoenden arbeid vond. De verhalen, die over den rijkdom dier verre streken in Europa werden verbreid, noopten niet weinigen , die anders tegen een verhuizing zouden hebben opgezien, om den zwaren tocht te ondernemen en vol vertrouwen op de toekomst het vaderland te verlaten. Zonder twijfel heeft dat niet minder dan de toenemende ontevredenheid met den druk van het Europeesche leven, den stroom der landverhuizing naar Amerika in die dagen zoo geweldig doen zwellen. Zeker het beste, gedeelte dier landverhuizers wendde zich naar het noordwesten, vooral de Duitsche en Engelsche boeren, die streefden naar een vrij leven op eigen grond, zooals zij in Europa nimmer konden hopen te verkrijgen. In vroeger dagen hadden die veelal de achterlanden van New-York en Massachussets, de tegenwoordige staten Yermont en Maine, als woonplaats uitgekozen, en ook het westelijk deel van Pennsylvanië, thans trokken zij verder westelijk. De geheele streek bezuiden de mereu begon nu bevolkt te worden, terwijl ook aan de noordelijke, Cauadeesche, zijde de bevolking veel sterker toenam dan voorheen, zoodat het Engelsche element er het Fransche, dat in Neder-Canada overwegend bleef, over het hoofd groeide. Niet

Sluiten