Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

1

d S

i

(

(

i

i

1

Noordelijk Zuid-Amerika

De onafhankelijkheidsoorlog in Venezuela. Bolivars republiek Columbia en haar vernietiging

regen, maakte daar geen uitzondering op. Zoo bleven de staten van Jidden-Amerika, bijna uitsluitend in verbinding met hun buren aan ,e westkust, afgescheiden van het verkeer met Europa en de Vereenigde itaten, zonder veel beteekenis niettegenstaande hun ligging. Had liet de eeuwige partijstrijd er sneller ontwikkeling belet, dan zou lat misschien reeds toen anders zijn geweest, want het was het eenige leel van Latijnsch Amerika, waar reeds in die dagen de bevolking restadig bleef toenemen. Maar deze telde toch in alle staten te zamen liet veel meer dan een millioeu zielen, verbreid over een oppervlakte, welke onder andere omstandigheden vele malen dat getal zou kunnen voeden.

Panama was het uitgangspunt geweest van de verovering van het svesten van Zuid-Ainerika. De geweldige berglanden van het noordwesten zijn eerst na de verovering van Peru door Pizarro Spaansch geworden, evenals Chili en Opper-Peru, het hoogland, dat tegenwoordig Bolivia heet. Maar de noordkust, Venezuela, was door de ontdekkers eerder dan eenig ander deel van het Amerikaansche continent van de Antillen uit bezet en vormde al spoedig een der belangrijkste bezittingen, niet zoozeer om den rijkdom en de vruchtbaarheid van een groot" gedeelte van den bodem, als vooral om de ligging, die daar nleer dan ergens elders tot voortdurende aanraking met Europa en Noord-Amerika aanleiding gaf. De herinnering aan Venetië, welke de lagune van Maracaïbo bij Amerigo Vespucci had opgewekt, had het den naam van Veuezuela doen behouden, ook toen het officieel Tierra Firma heette; hij was de algemeen erkende, toen de vrijheidsoorlog daar begon.

Want, al waren gelijksoortige bewegingen ook in liet verre zuiden

reeds ontstaan, Venezuela was toch, dank zij zijn ligging, de eersteling der Zuid-Amerikaansche vrijheid. Reeds dadelijk na den Noord-Amenkaanschen vrijheidsoorlog had de weldra in de Fransche revolutie algemeen bekend geworden patriot Miranda daar het plan tot vrijmaking zoeken te verwezenlijken, dat later door hem meermalen herhaald, eindelijk na de gebeurtenissen van het jaar 1808 misschien zou zijn gelukt, als niet de bekende aardbeving van Oaracas het land zoo had getroffen, dat het vooreerst alle weerstandsvermogen verloor.

Toen was het Simon Bolivar geweest, die den strijd ouder de grootste bezwaren had volgehouden, tot dat hij eindelijk in 1819, door zijn beroemden tocht over de Andes, ook Nieuw-Granada vrijmaakte en toen

Sluiten