Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou geraadpleegd worden. De ledeu dier vergadering zouden voor de eene helft door de drie hertogdommen, Slees wijk, Holstein en l.aueuburg, en voor de andere door Denemarken gekozen worden. Len half door den koning benoemde, half door de provinciale lauddagkiezers gekozen vergadering zou het ontwerp uitwerken. Deze verklaring verwekte in de hertogdommen een storm. De Holsteinsche landdag verklaarde, toen hij bijeenkwam voor de verkiezing der leden dier commissie, van geen met Denemarken gemeenschappelijke grondwet te willen weten. Het geheele land geraakte in beweging. Toen de Februari-revolutie bekend was geworden, gebeurde in de hertogdommen hetzelfde als overal, volksvergaderingen, petitiën, angstig zich terughouden der overheden. De koning' haastte zich de censuur af te schallen en het recht van vereeniging toe te laten. Ook in Denemarken had een dergelijke beweging plaats, en de stedelijke raad van Kopenhagen eischte aftreding van het ministerie en hervormingen, maar daarbij invoering eener o-rondwet voor het geheele rijk, met inbegrip der hertogdommen. Voor dien aandrang bezweek Frederik VIL Den «2-1» Maart verklaarde hij een grondwet in dien geest te zullen doen ontwerpen.

Toen was er in Holstein geen houden meer aan. De standen van Holstein en Sleeswijk hadden te zamen een vergadering te Rendsburg gehouden en daar, onder meer eischen, de instelling van een SleeswijkHolsteiuschen landdag en het ontwerpen eener Sleeswijk-Holsteinsche grondwet, met zelfbestuur en eigen leger, vooropgesteld, ioen daarop de nieuwe koninklijke verklaring kwam, vormde zich den 24sten, onder algemeene toejuiching der bevolking, te Kiel een voorloopige regeering, waarin nevens graaf Reventlow en twee bekende burgers, Beseier en Schmidt, prins Frederik van Sleeswijk-Holsteiu Augustenburg, broeder van het hoofd der Augustenburger lijn, de zoogenoemde prins van Noer, zitting nam. Deze regeeringscommissie verklaarde dat de koning niet vrij was en men hem dus niet gehoorzamen kou, dat zij daarom het gezag in handen had genomen en terstond den landdag der vereenigde hertogdommen zou bijeenroepen.

Op denzelfden dag had de koning aan een commissie uit den te Rendsburg vergaderden Vereenigden Landdag, die hem de eischen dezer vergadering kwam voorleggen, alle mogelijke concessiën ten opzichte van Holstein beloofd, maar verklaard Sleeswijk noch te kunnen, noch te mogen, noch te willen afscheiden van het Deeusche koninkrijk.

De oorlog was dus van weerszijden verklaard. Dat die oorlog niet

Sluiten