Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld, dat Metteniich zou afdanken. Doodelijk verschrikt bestorinden de andere ministers den ouden kanselier, die. men kau het niet ontkennen, met zekere waardigheid verklaarde, dat hij, zoolang hij geleefd had, alles gedaan had ten beste van de monarchie en hij daarom , als ook zijn afdanking daartoe kon strekken, gaarne bereid was al zijn ambten neder te leggen. Daarmede was alles uit. De volksmenigte geloofde dat alle eischeu waren toegestaan, in de eerste plaats de wapening der studenten. Zoo eindigde de revolutie van den 13ll,n Maart. Buiten de afdanking van Metternich en de vorming van een studenten-legioen, was er niets wezenlijks gebeurd. En toch was het oude Oostenrijk gevallen. Want met Metternich had dit alle kracht verloren. Den 14'len werd door de regeering tot oprichting eener AV eener nationale garde besloten en denzelfden avond nog tot opheffing der censuur; den besloot zij, in aansluiting aan het

besluit van den 12dtn, tot de belofte van het verleenen van een constitutie. Het volk was tevreden en jubelde. Oostenrijk was een constitutioneele staat geworden!

"Vergeleken met den somberen ernst der Parijsche, en den feilen kamp der Berlijnsche omwenteling, was die van Weenen kinderspel, legenover het afgeleefde, als t ware kindsch geworden, Oostenrijksche ancien regime was een zoo kinderachtig, door halfvolwassen jongelieden opgezet oproer voldoende. Maar zoo kinderachtig als het was, het had een ontzaglijke werking.

VY ant nu het ancien régime in den keizerstaat gevallen was, bleef daar niets meer overeind staan. In de üuitsche provinciën werd. zonder veel verzet en onder het gejuich der volksmenigte, overal het einde van het oude stelsel verkondigd; het aftreden van den kanselier, de afschaffing der censuur, de verleening der grondwet. Tn sommige landen koelde zich de wrok der menigte aan de gehate douanenhuisjes, want de "K. K. Mauth gold, als in 1S13 de "droits réunis", als het ware symbool der gevallen regeeriug. In Tirol gebruikte de geestelijkheid de verkregen vrijheid van spreken, om het getrouwe katholieke volk tot nog grooter gehoorzaamheid aan de Kerk aan te sporen en te waarschuwen tegen de ketterij der nieuwlichters. In Gaücië werd de Poolsche adel door de herinnering aan de gruwelen van den Rutheensehen boerenopstand van twee jaar geleden verhinderd eenig gebruik te maken van de nieuwe vrijheid ten bate van het verloren Poolsche vaderland; zelfs van de onmiddellijke afschaffing der

Sluiten