Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren er zeker niet veel meer. Had men den Romeinen zekerheid kunnen geven, dat de priesterregeering niet hersteld zou worden, dan zouden zij zich waarschijnlijk niet verzet hebben tegen het herstel van het gezag van den paus. Maar beide begrippen hadden voor hen dezelfde beteekenis en zoo was het begrijpelijk, dat zij hevig verontwaardigd werden, toen het bleek wat het doel der Pransche expeditie was, die zich, onder voorgeven van als broeders te komen, zonder tegenstand te Civita Vecchia had vastgezet.

De Eomeinsche republiek was niet ongewapend. Behalve het oude pauselijke leger (alleen de Zwitsers hadden den dienst verlaten) waren te Rome tal van vrijwilligers uit alle deelen van Italië, vooreerst het legioen van Garibaldi, die weldra het eigenlijke hoofd der verdediging werd, al was hij dat niet in naam, en verder vooral Lombarden, die na Novara den Sardinischen dienst hadden moeten verlaten. Ook de Romeinsche nationale garde nam deel aan de verdediging.

De Fransche regeering, en Oudinot niet minder, verwachtte te Rome even weinig verzet te zullen vinden als te Civita Vecchia. Reeds den •30st,n April naderde Oudinot, aan het hoofd van ongeveer 6000 man, de stad, waar hij rekende door partijgangers van den paus te zullen worden binnengelaten. Tegenstand verwachtte hij op zijn hoogst van de vrijwilligers.

Maar het tegendeel gebeurde; de Romeinen, of wil men liever de Italianen die nu in Rome de hoofdstad van Italië verdedigden, waren op hun hoede. Hun batterijen begroetten de naderende Franschen zoo nadrukkelijk, dat dezen in verwarring terugweken. Natuurlijk herstelden zij zich spoedig en gingen daarop tot den wezenlijken aanval over; maar in het gevecht, dat zich nu ouder de muren van het rechts van den Tiber gelegen kwartier der stad (het Vaticaan en het zoogenoemde Trastevere) ontwikkelde, leden zij groote verliezen, vooral aan gevangenen . daar een aantal zich te ver vooruit had gewaagd en afgesneden werd, volgens sommige Fransche berichten tengevolge van verraad van de zijde der Romeinen.

Oudinot trok op Civita Vecchia terug en liet daardoor den Romeinen, die natuurlijk opgewonden van vreugde over hun overwinning waren, gelegenheid om zich tegen de Napolitanen te wenden, die ruim 10,000 man sterk, met veel artillerie, onder opperbevel van koning Ferdinand zelf, het Romeinsch gebied waren binnengerukt. Maar tegenover Garibaldi hielden dezen, niettegenstaande hun overmacht, geen

26

Sluiten