Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesten werden gevangen en als roovers doodgeschoten of tot dwangarbeid veroordeeld. Garibaldi zelf ontsnapte nis door een wonder en wist zich verborgen te houden tot hij gelegenheid vond om naar Amerika over te steken. Mazzini. die, toen de tegenstand was opgegeven . zijn gezag had neergelegd, ging na de capitulatie naar Zwitserland en later naar Londen, om zijn oud samenzweerders-hand werk voort te zetten. Zijn volgelingen waren vervuld met een onuitbluschbaren haat tegen Lodewijk Napoleon, den vroegereu carbonaro en strijder voor Italië, die thans Rome aan de priesterheerschappij had verraden. Eu niet minder stond Frankrijk zelf van nu af in kwaden naam bij de Ttaliaansche patriotten. Juist omdat het een republiek was geweest, die Rome had bedwongen, gold deze als een broedermoordende Kaïns-republiek

Lang voor Ronie was gevallen, had Toscane den groothertog weder teruggeroepen. Guerrazzi zelf, die na diens vlucht door de Constituante tot dictator was benoemd, hnd alles gedaan wat hij kon om het drijven der Mazzinisten, om Toscane met Rome tot een Midden-ltaliaansche republiek te vereenigen, tegen te gaan. Maar de Oostenrijkers maakten gebruik van de gelegenheid die hun de radicalen van Livornc boden, door onzinnigen tegenstand tegen den terugkeer van den groothertog. om in het einde van Mei het land te bezetten, en aan dien terugkeer den schijn te geven, als ware die alleen daardoor mogelijk geworden. Voorloopig bleef echter een eigenlijke reactie uit, alleen sterl gecompromitteerde radicalen verlieten het land. Dat duurde zoolang als Schwarzenberg liet nog noodig oordeelde voorzichtig op te treden Tot aan het einde van Maart werd Sicilië door den in Septembei 1848, na de verovering van Messina, gesloten wapenstilstand beschermd Zooveel zij kon had de voorloopige regeering, die, ten gevolge vai het niet aannemen der aan den hertog van Genua opgedragen kroon de regeering bleef voeren, met behulp van het Parlement voor de verdediging gezorgd. maar geldgebrek had haar daarbij niet minder ge hinderd dan tegenwerking, vooral van radicale zijde, en meer nog eei streven van sommige steden naar zelfstandigheid. Het gevolg was ge wecst. dat zij in Februari van 1849 haar taak neerlegde. Ben nieuwi regeering trouwens van gelijke nationaal-liberale kleur, onder prin; Rutera, verving haar zonder dat de toestand beter werd. legenove de Hourbous waren echter alle partijen het eens; de pogingen vai Palmerston om te bemiddelen stieten bij de Sicilianen op niet miude

Onderwerping van Toscane en van Sicilië Algemeene ze gepraal der Italiaansche 1 reactie

t

1 r i r

Sluiten