Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slotte bijna onbewoonbaar maakte voor de eigenlijke inwoners. De overheid wist de orde te handhaven en met name de veiligheid van het vervoer van het goud van de mijnen naar de kust te waarborgen. Daarenboven hield de afgelegen ligging van het land velen terug van den tocht naar Australië; Amerika was zooveel dichter bij Europa, en velen wisten niet hoe lang en moeilijk, vooral in die dagen, de reis van de Atlantische naar de Stille Zuid-zeekust was. Vandaar dat op den duur de toevloed van landverhuizers naar Australië niet zoo groot bleei als hij in den beginne scheen te zullen worden en zich vooral tot inwoners van Groot-Brittannië beperkte.

Het hoofdkwartier der goudgravers bleef het land om Ballarat, in het midden van Victoria, maar weldra ontdekte men goudlagen in een menigte andere streken der kolonie, zoodat de gravers zich spoedig over het geheele land verspreidden. Zij plachten nog op de meest primitieve wijs, met de meest eenvoudige werktuigen en alleen in de bovenste lagen van den grond te werken, ieder voor eigen rekening; velen, bij het op vele plaatsen zeer sterke goudgehalte van den bodem, met goed gevolg, anderen zonder eenig resultaat. Toch werden maar weinigen op die wijze rijk. Want het behoeft wel geen betoog, dat het meeste goud, nog voor het naar de kust werd gebracht, minstens even snel van meester verwisselde als het was gegraven. Want met de gravers kwamen niet weinigen mede, die op hun verdiensten aasden, en kroegen en speelholen, bevolkt door het schuim der vrouwelijke bevolking van Europa, waren in de goudstreken van Australië al even moeilijk te weren als in Amerika.

Over het geheel had het bij elke landverhuizing voorkomend feit, dat te weinig vrouwen medegingen, bij deze immigratie zeer bedenkelijke gevolgen; haast niet minder bedenkelijk dan in de ergste jaren van het deportatiestelsel. Onhandige pogingen om in het gebrek aan vrouwen te voorzien, uitgaande van philanthropische genootschappen, die geheele scheepsladingen vrouwen wilden zenden, maakten den toestand nog erger. Want natuurlijk wilde geen fatsoenlijke vrouw zich laten aanwerven.

In den beginne scheen het alsof Australië, eu in het bijzonder Victoria, geheel en al een goudland zou worden. Maar na weinige jaren hernam de natuur haar rechten en bleek het grootste voordeel der ontdekking van de goudvelden daarin te liggen, dat de bevolking daardoor zoodanig was toegenomen en verspreid, dat er voor de ont-

Sluiten